vedtægter

vedtægter

 

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

 

 

Vedtægter

 

 

1. Foreningens navn og formål.

 

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby” er en forening af lejere af strandgrunde, udlejet af Stiftelsen Hofmansgave.

 

Dens hjemsted er Hasmarh, Nordfyns kommune.

 

Dens formål er at varetage lejernes fælles interesser.

 

 

2. Medlemmerne.

 

Medlemsskabet er obligatorisk for enhver, der indgår lejekontrakt med Stiftelsen Hofmansgave.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

Ingen kan vælges til tillidsposter uden enten at være til stede på generalforsamlingen eller mødet – eller forud skriftligt at have meddelt tilsagn om valg.

Medlemmer af lejerens husstand og evt. medejere har møde- og taleret på generalforsamlinger og er valgbare til tillidsposter i foreningen - dog kun 1 pr. lejekontrakt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved stemmeafgivelse kan der dog kun afgives 1 stemme for hvert lejemål.

Samejere betaler kun normalkontingent for et medlem, men disse hæfter dog solidarisk for betalingen.

Med generalforsamlingens tilslutning kan medejere optages som passive medlemmer på særlige vilkår.

I sager af betydning for lejere kan foreningen yde medlemmerne juridisk støtte.

Hjemadresseændringer samt så vidt muligt mailadresse skal meddeles foreningen senest en måned efter ændringen.

 

 

3. Lejerforhold

 

Lejerforeningen er lejernes forhandlingsorgan over for Stiftelsen Hofmansgave.

Lejerforeningen forhandler indhold og fortolkning af lejekontrakt, samarbejdsaftale samt ordensreglement.

Forud for indgåelse af principielle aftaler mellem Stiftelsen og lejerforeningen forelægges forhandlingsresultatet for foreningens generalforsamling. Lejerforeningen varetager det enkelte medlemskontraktlige rettigheder.

 

 

4. Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:

   1. Valg af dirigent.

   2. Bestyrelsens beretning (fremlægges af et medlem af bestyrelsen).

   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

   4. Eventuelle fremkomne forslag.

   5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ( for en 2-årig periode).

   6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant ( for en 2-årig periode).

   7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant ( for en 2-årig periode).

   8. Fastsættelse af kontingentforhold.

   9. Eventuelt.

 

2 uger før udsendes indkaldelse til generalforsamlingen med bestyrelsens beretning i hovedtræk og det reviderede regnskab samt indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne skal skriftligt være foreningen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ved fremsættelse af udgiftsforslag som er særligt udgiftskrævende, skal de være ledsaget af overslag over udgifternes størrelse og forslag til omkostningernes dækning. Udgiftsforslag indsendes til formanden senest 1. oktober.

Bestyrelsen udfærdiger referat, der skal godkendes af dirigenten.

 

 

5. Foreningens arbejde.

 

Generalforsamlingen vælger for en 2-årig periode 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant således at:

Foreningens bestyrelse efter hver generalforsamling består af 6 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Ved eventuel udtrædelse af et eller flere medlemmer af bestyrelsen uden for valgperioden, vælges der ved næstkommende ordinære / ekstraordinære generalforsamling suppleanter for disse. I den mellemliggende periode konstituerer bestyrelsen sig.

I tilfælde af afstemning ved bestyrelsesmøder vil formandens stemme ved eventuel stemmelighed gælde for 2 stemmer.

Alle valg og afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal, hvor ikke andet er foreskrevet i vedtægterne. På forlangende af bestyrelsen eller 10 medlemmer, skal skriftlig afstemning afholdes over et givet emne.

Efter behov kan medlemskredsen opdeles i mindre enheder, lige som der kan nedsættes særlige udvalg. Repræsentanter for disse kan deltage i bestyrelsens møder, ligesom der kan afholdes et særligt repræsentantskabsmøde ved sommerens afslutning.

Foreningen samarbejder med de øvrige interesseorganisationer i området, og ser det ligeledes som sit mål, at øve indflydelse på den kommende lovgivning om lejede grunde.

 

 

6. Økonomi.

 

Regnskabsåret er 1. august til 31. juli.

Kontingent forfalder til betaling 1. april hvert regnskabsår og rettidig indbetaling er senest den 1. juni. Sker betalingen ikke rettidigt afsendes rykker.

Kontingentet reguleres hvert år således, at kontingentet ændres 1 kr. for hvert 2 points nettoprisindekset varierer fra juli 1990 at regne.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og på anden måde honorere udført arbejde.

 

 

7. Gebyr

 

Foreningens gebyrpolitik følger de af Forbrugerombudsmandens anbefalede satser. Der tillægges foreningens omkostninger.

 

 

8. Vedtægtsændringer.

 

Ændringer i vedtægterne kan foretages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede mødte medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

Såfremt et ændringsforslag bliver vedtaget med simpelt flertal uden at foranstående betingelser er opfyldt, kan bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling og på ny sætte ændringsforslaget til afstemning.

Opnår ændringsforslaget på ny simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, er det godkendt som vedtaget.

 

 

9. Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden, kan indvarsles med 14 dages skriftlig varsel af bestyrelsen eller 25 medlemmer.

 

 

10. Ophævelse af foreningen.

 

Forslag om ophævelse af foreningen kræver, at 2/3 af de stemmeberettigede ved skriftlig afstemning stemmer herfor, samt at kontraktvilkårene tiltrædes af medkontrahenter. Ved ophævelse udbetales foreningens formue til Børnecancerfonden, Dampfærgevej 22, Postboks 847, 2100 København Ø.

 

 

- - - - - - - - - - - -

Ovenstående vedtægter er på den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2015 og den ekstraordinære generalforsamling den 12. november 2015 vedtaget som ændringer af de på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2002 og på den stiftende generalforsamling den 14. marts 1978 vedtagne.