Ordensreglement

 

Ordensreglement

 

aftalt mellem

 

Stiftelsen Hofmansgave

( Stiftelsen )

Ændringsforslag af 17.09.2021.

og

 

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

( Lejerforeningen )

 

Ikrafttrædelse oktober 2021

 

 

1. Område

 

1.1. Dette ordensreglement er aftalt mellem Stiftelsen Hofmansgave som udlejer og Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby der repræsentant for lejerne af 371 sommerhusgrunde beliggende på 8 matrikelnumre i sommerhusområdet Hasmark/Hofmansgave.

Matrikelgrænsen langs Erikshåb og Halshusene er nede i vandkanten.

 

1.2. Enhver lejer eller besøgende i området er forpligtet til at overholde dette reglement.

 

2. Formål

 

2.1. Formålet med reglementet er at sørge for, at der hersker god ro og orden i området, således at dette kan opfylde sit formål med at være et rekreativt sommerhusområde.

 

3. Bevarelse af områdets natursærpræg

 

3.1. Der må ikke på strækningen langs kysten fra Erikshåb 1/Rørmosevej1/Kollundsvej 1 i vest og til Fjorddiget i øst fældes fyr- og løvtræer højere end 3 meter uden tilladelse fra udlejer. Den skovlignende beplantning er i sin tid anlagt af godset Hofmansgave og vedligeholdt af lejerne. Det ønskes, at den bevares også fremover.

 

3.2 Camping herunder opstilling af telte, campingvogn, autocamper, festtelt og lignende på grundene i området må kun finde sted i op til 2 døgn. Der kan i særlige tilfælde søges dispensation med hensyn til festtelt. Foreningen Erikshåb er ikke omfattet af denne regel.

 

4. Grundenes vedligeholdelse

 

4.1. Den enkelte grundlejer skal sørge for, at vedkommendes grundareal henligger velordnet. Det må beplantes, men det skal ske på en sådan måde, at dræn- og kloakledninger ikke lider skade derved.

 

4.2. Ligeså skal græsrabatten uden for grunden ud mod vejen og imellem vej og skråningssikring vedligeholdes på en sådan måde, at området ser præsentabelt ud. Rabatterne skal kunne anvendes som vigeplads imellem vej og evt. kantmarkeringssten, når biler o.l. skal passere hinanden.

 

 

4.3. Ved plantning af hække og opsætning af hegn, skal disse være i overensstemmelse med reglerne herfor og altid således, at afstanden fra hegn til vejmidte er mindst 3 meter og i øvrigt ikke afviger fra ”grundlinjen”.

 

Plantning af følgende træer: Birk, poppel,pil,ask,elm,cypres eller lignende er ikke tilladt, da rodnet går i dræn, som er lagt på grunde og i vejene m.m.

Det er også den enkelte lejers pligt, at bevoksning ikke er til gene for naboer.

 

4.4. Ved hjørnegrunde må ikke ske beplantning, rækværker og lignende, der hindre gode oversigtsforhold.

 

4.5 Havemøbler og lignende uden for det lejede grundareal skal være flytbare,og skal kunne benyttes af offentligheden.

 

4.6 Spil til ophaling af både m.m. skal være godkendt af kommunen, da det betragtes som en byggesag. Kopi af godkendelsen skal fremsendes til godskontoret.

Spil der ikke mere er i brug skal fjernes af ejeren.

 

5. Færdsel

 

5.1. Kørende færdsel i området skal overholde max.15 km/h og skal ske på de dertil anlagte veje, der vedligeholdes af Stiftelsen.

Færdslen skal ske med særlig hensyn til gående, og med en fart så støv- og støjgener minimeres mest muligt.

Reglerne gælder også for cyklister og lignende.

 

5.2. De i området opsatte vejtavler skal selvfølgelig respekteres.

 

5.3. Parkering må ikke finde sted på vejene, men alene på grundene og de dertil indrettede P- pladser.

 

5.4. Gående færdsel kan tillige benytte de anlagte stier, der ikke må benyttes af cykler, knallerter eller motorcykler.

 

5.5 Gående eller kørende færdsel, der kan forvolde skade eller fare for skade på afgrøder o.l., er forbudt.

 

6. Støj

 

6.1 Det er til enhver tid grundlejerens pligt at sørge for, at hele pkt. 6. støj overholdes. Det gælder også ved udlån / udleje af huset.

 

6.2 Der skal være ro i området fra kl. 23.00 aften til kl. 06.00 næste morgen.

 

6.3 Enhver form for støjende adfærd på udendørs arealer er forbudt.

Anvendelse af højttalere udendørs må ikke finde sted.

 

6.4 Fyrværkeriloven skal overholdes. Fyrværkeri må kun anvendes i tidsrum efter gældende lovgivning.

 

6.5 Anvendelse af motoriserede haveredskaber o.l. må kun finde sted i tidsrummene10.00 – 12.00 og 14.00 – 18.00. Dette for at minimere gener for de omkringboende.

Hvis nabo har gæster på terrassen, kunne aktiviteten måske udsættes til senere.

 

7. Husdyr

 

7.1. Hunde skal på fællesarealer, veje, strand m.v. i sommerhusområdet føres i snor ifølge hundeloven. Overtrædelse kan udløse en politibøde på p.t. kr. 2000.

Efterladenskaber på steder, hvor der færdes mennesker, skal straks fjernes.

 

7.2. Enhver bruger af området skal sørge for, at hunde, katte og andre husdyr ikke strejfer rundt udenfor den enkelte lejers grund.

 

8. Vej- og grundsyn.

 

8.1. Hofmansgave Gods og en person fra Lejerforeningens bestyrelse afholder hvert år vej- og grundsyn, med efterfølgende referat

Bliver der ved gennemgangen observeret bemærkninger, der vedrører de enkelte lejere, vil disse blive kontaktet via e-mail eller brev med besked på at bringe tingene i orden.

 

9. Renovation.

 

9.1 Det er grundlejers pligt at sørge for, at renovationssæk / - beholder har den rigtige størrelse, således at alt affald kan være i dem med lukket låg, indtil de tømmes.

 

10. Overholdelse af Ordensreglement.

 

10.1 Det er altid den enkelte grundlejer, der har pligt til at sørge for at nærværende Ordensreglement overholdes af dem, der i det daglige og til enhver tid, er tilknyttet sommerhuset.

 

11. Overtrædelser

 

11.1. Overtrædelser af dette reglement kan påtales både af Stiftelsen Hofmansgave og

Lejerforeningen.

Ved 1. skriftlige påtale sendes kopi heraf til den anden part.

2. påtale fremsendes i underskrevet stand af begge parter, hvis forholdene fra 1. påtale ikke er efterkommet inden for den tildelte tidsfrist.

 

11.2. 3. påtale, der ligeledes underskrives af både Stiftelsen Hofmansgave og Lejerforeningen, fremsendes, såfremt forholdene fortsat ikke er bragt i orden, ved udløb af den tildelte tidsfrist i 2. påtale. 3. påtale, er lig med en opsigelse af lejeaftalen.

 

 

Dette reglement er aftalt mellem Stiftelsen Hofmansgave og Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby, som en del af samarbejdsaftalen af august 2021.

 

 

Den:_____________ Den:_________________

  

________________________________     ______________________________

For Stiftelsen Hofmansgave                    For Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

 

 

 

 

ordensreglement