Standardside

 

Ordensreglement

 

aftalt mellem

 

Stiftelsen Hofmansgave

( Stiftelsen )

 

og

 

Lejerforeningen Hofmansgaves Sommerby

( Lejerforeningen )

 

Ikrafttrædelse juli 2004

 

 

 

1. Område

 

1.1. Dette ordensreglement er aftalt mellem Stiftelsen Hofmansgave som udlejer og Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby som repræsentant for lejerne af 368 sommerhusgrunde beliggende på 8 matrikelnumre i sommerhusområdet Hasmark/Hofmansgave.

 

1.2. Enhver lejer eller besøgende i området er forpligtet til at overholde dette reglement.

 

 

2. Formål

 

2.1. Formålet med reglementet er at sørge for, at der hersker god ro og orden i området, således at dette kan opfylde sit formål med at være et rekreativt sommerhusområde.

 

3. Bevarelse af områdets natursærpræg

 

3.1. Der må ikke på strækningen langs kysten fra Erikshåb 1/Rørmosevej1/Kollundsvej 1 i vest og til Fjorddiget i øst fældes fyr- og løvtræer højere end 3 meter uden tilladelse fra udlejer. Den skovlignende beplantning er i sin tid anlagt af godset Hofmansgave og vedligeholdt af l ejerne. Det ønskes, at den bevares også fremover.

 

4. Grundenes vedligeholdelse

 

4.1. Den enkelte grundlejer skal sørge for, at vedkommendes grundareal henligger velordnet. Det må beplantes, men det skal ske på en sådan måde, at dræn- og kloakledninger ikke lider skade derved.

 

4.2. Ligeså skal græsrabatten uden for grunden ud mod vejen vedligeholdes på en sådan måde, at rabatterne kan anvendes som vigeplads, når biler o.l. skal passere hinanden.

 

4.3. Ved plantning af hække og opsætning af hegn, skal disse være i overensstemmelse med reglerne herfor og altid således, at afstanden fra hegn til vejmidte er mindst 3 meter og i øvrigt ikke afviger fra ”grundlinien” i øvrigt på stedet.

 

4.4. Ved hjørnegrunde må ikke ske beplantning, der hindre gode oversigtsforhold.

 

5. Færdsel

 

5.1. Kørende færdsel i området skal ske på de dertil anlagte veje, der vedligeholdes af Stiftelsen. Færdslen skal ske med særlig hensyn til gående og med en fart så støv- og støjgener minimeres mest muligt.

 

5.2. De i området opsatte vejtavler skal selvfølgelig respekteres.

 

5.3. Parkering må ikke finde sted på vejene, men alene på grundene og de dertil indrettede P- pladser.

 

5.4. Gående færdsel kan tillige benytte de anlagte stier, der ikke må benyttes af cykler, knallerter eller motorcykler.

 

5.5 Gående eller kørende færdsel, der kan forvolde skade eller fare for skade på afgrøder o.l. er forbudt.

 

6. Støj

 

6.1. Enhver form for støjende adfærd på udendørs arealer er forbudt.

Anvendelse af højttalere udendørs må ikke finde sted.

 

6.2. Anvendelse af motoriserede haveredskaber o.l. må kun finde sted på tidspunkter, hvor det er til minimal gene for de omkringboende.

 

7. Husdyr

 

7.1. Hunde skal på fællesarealer, veje m.v. i de beboede områder føres i snor og efterladenskaber på steder, hvor der færdes mennesker, skal straks fjernes.

 

7.2. Enhver bruger af området skal sørge for, at hunde, katte og andre husdyr ikke strejfer rundt udenfor den enkelte lejers grund.

 

8. Overtrædelser

 

8.1. Overtrædelser af dette reglement kan påtales både af Lejerforeningen og Stiftelsen. Ved skriftlige påtaler sendes kopi heraf til den anden part.

 

8.2. Gentagne overtrædelser af ordensreglementet kan anses for en så væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, at Stiftelsen kan kræve ophævelse af lejemålet efter standardkontraktens bestemmelser herom.

 

Dette reglement er aftalt mellem parterne som en del af samarbejdsaftalen af juli 2004.

 

 

 

ordensreglement