Standardside

Generalforsamling 14

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Referat af: Generalforsamling

Dato: 20. oktober 2014.

Sted: Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52. 5000 Odense C.

Referent: Paul Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Eventuelle fremkomne forslag.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.

På valg er: Henning Findshøj formand, Paul Kildemoes næstformand og Paul Hansen sekretær. (alle er villige til genvalg).

6. Valg af bestyrelsessuppleant for en 2 årig periode.

På valg er: Nyvalg.

7. Valg af revisor for en 2 årig periode.

På valg er: Gurli Møller Nielsen.

8. Valg af revisorsuppleant for en 2 årig periode.

På valg er: Poul Evald Lorenzen.

9. Fastsættelse af kontingentforhold.

10. Eventuelt.

Der var 85 fremmødte medlemmer heraf 50 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent.

Erling Struve Østre Strandvej 76 blev valgt med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning.

Henning Findshøj bød alle velkommen.

Den 28. april 2014 døde vores mangeårige bestyrelsesmedlem og forhenværende formand Bente Mortensen.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig, hvor vi sammen kan mindes Bente.

Denne beretningen er et supplement til den foreløbige beretning vi sendte ud tillige med indkaldelse til generalforsamlingen:

Hofmansgave havde i januar besluttet, at lade en landinspektør opmåle grundstørrelser i første og anden række. Årsagen til dette projekt er stigende problemer ved salg, ny- eller ombygning. Stiftelsen Hofmansgave betalte for opmålingen. Bestyrelsen var til møde på Godset i juli, hvor vi fik en orientering omkring opmålingen. Der er flere grunde, som ikke passer med lejekontrakten. De berørte vil blive kontaktet af Hofmansgave. Hvis grundlejere ønsker kopi af deres grundstørrelse, kan det ske ved henvendelse til Godset.

Bestyrelsen skrev 11. februar 2014 til Stiftelsen Hofmansgave med anmodning om reduktion af lejeafgiften på 5% kontrakter. Baggrunden var de uforståelige store stigninger i de offentlige vurderinger af sommerhusgrunde.

Offentlig vurdering pr. 1/10- 2013 udskydes til 1/10- 2015 og, at alle vurderinger i 2013 nedsættes med 2½ % fra denne dato.

Efter marts måned overdrog Torben Knudsen kassererjobbet til Aage Madsen, som blev valgt på sidste års generalforsamling. Vi må sige, at al begyndelse er svær. Da vi udsendte forårsbrevet, var der problemer med girokortet. Arten 71 var lavet om til 75, (så kan man skrive meddelelser til modtager), og det var ikke oprettet korrekt hos Nets (som ingen fortalte skulle godkende den slags ændringer). Efter nogen tid blev det rettet, og nu skulle der ikke være problemer, - men sikke en start! Tak for jeres tålmodighed.

Forårsbrevet blev udsendt, og kasseren har været large med hensyn til betalingsfrist. Der mangler stadig nogle, som ikke har betalt årets kontingent på kr. 174,-. Derfor vil næste års kontingent på kr. 176,- blive lagt oven i, så de, der ikke har betalt, får en indbetaling på kr. 350,-. Herefter tillæges der gebyr på kr. 200,-. Hvis man ikke får betalt sit kontingent til foreningen, er det et brud på lejekontrakten, og Stiftelsen kan opsige den gældende lejekontrakt. Lejerforeningen har Danske Bank, og kontingent kan via netbank indbetales på

Konto: 4703 3575437885. - Husk sommerhus-adresse eller lejernummer. (begge dele er også fint)

Bestyrelsens årlige møde med Stiftelsen Hofmansgave blev afholdt 22. sep. 2014. Der var mange emner på dagsordenen bl.a.: vejvedligehold, brandbælter, priser på lejemål, rotter, trafikbump og ejendomsskat m. m.

Opmåling af grunde og konsekvens heraf træder i kraft 1. april 2015.

Ebbasvej, Tygesvej og P-pladsen ved Halshusene er renoveret af Hofmansgave.

Der bliver etableret chikane på H.P.Fiskersvej pga. høj hastighed, godset betaler.

Der arbejdes på at få opsat skilte med kør langsomt, legende børn og max. 20 km på de veje med gennemgående færdsel. Hofmansgave afholder udgiften.

Det blev oplyst, at ejendomsskat af lejegrunde fremover ikke vil blive opkrævet af Nordfyns Kommune, pga. ændring i lovgivningen. Denne opgave overdrages fremadrettet til Hofmansgave. Den første opkrævning bliver i januar kvartal 2015 med ½ delen – herefter bliver ejendomsskatten fordelt med ¼ pr. kvartal og opkræves tillige med grundlejeopkrævningen. (men er det lovligt, at en udlejer sender en skatteopkrævning videre til sin lejer?? Det spørger vi Lejernes Lands Organisation og Fritidshusejernes Landsforening om. Hvis det ikke er lovligt, kan det betyde, at alle skal have nye kontrakter - og det må betyde ekstraordinær generalforsamling).

Vi i bestyrelsen talte på vegne af lejerne med 5% kontrakter. Disse har som følge af Skats forhøjelse af grundværdierne med 32 til 38 % fået en stor stigning på grundlejen, som betyder mange huse til salg, samt at pensionister ikke har råd til at have fritidshus.

Klavs von Lowzow formand for Stiftelsen Hofmansgave svarede: vi overholder de kontraktmæssige aftaler for både lejere med gamle kontrakter og dem med de nye 5% kontrakter, - og har ikke i sinde at ændre på dem. Skal der ændringer i kontrakterne skal det være alle kontrakter samlet.

Dette gav en hel del meningsudvekslinger fra begge parter. – En forsigtig konklusion blev, at der er basis for genforhandling af lejepriserne, efterhånden som de gamle kontrakter udløber.

De omtalte brandbælter mellem Mollesvej og Olufsvej er friarealer, og ikke brandbælter. Hofmansgave vil forskønne disse hen af vejen.

Ledig grund på Østre Strandvej 170 er lejet af Kommunen, Godset vil skrive til kommunen og bede dem vedligeholde grunden.

Vi har 2 gange søgt Trygfonden om hjertestarter, hidtil uden held. Stiftelsen er villige til at overveje at bevillige dem, og vil hjælpe os med 2 evt. 3 hjertestartere fordelt i området. Driften skal vi selv afholde.

Velkomstbrevet, som Godset udsender på vegne af Lejerforeningen er blevet opdateret med bl.a. henvisning til foreningens hjemmeside:

Mailadresser: For at spare portoudgifter samler bestyrelsen mailadresser på medlemmerne. Vi har her i sommer været rundt hos medlemmerne for at opdatere medlemskartoteket og få mailadresser. Vi er nu oppe på 222 mailadresser ud af 367 mulige. Hver gang vi sender breve ud, får vi mellem 10 og 15 breve retur. Så mange glemmer at oplyse adresseændring til os. Godskontoret og foreningen arbejder sammen om medlemskartoteket - vi holder hinanden opdateret. Derfor er det slemt, når medlemmerne flytter og glemmer at give oplysning om den nye adresse til enten foreningens kasserer eller til Godskontoret. Fremover er vi henvist til at kontakte Borger Service for at finde "de forsvundne medlemmer" - vi kan kun sende regningen herfor til "de glemsomme", det vil typisk blive kr. 2-300,- pr gang.

Lovforslag: Folketinget har pr. 18. marts 2014 vedtaget lovforslag vedr. sommerhuse på fremmed grund. Loven trådte i kraft 1. april 2014.

Det indeholder bl.a. markedsbestemt leje. Ved overdragelse til ny lejer har denne ret til at fortsætte lejeaftalen på uændrede vilkår. Det skal bemærkes, at loven kun gælder fremadrettet. Lovforslaget kan i sin helhed læses på nettet:

Folketingstidende C lovforslag nr.: L 34.

Fritidshusejernes Landsforening. Der er generalforsamling 25. okt. 2014 i Middelfart, hvor bestyrelsen er repræsenteret. Det er bl.a. Landsforeningen, som har været påtaleberettiget ved lov om sommerhuse på fremmed grund. Når vi er medlem, hjælper Landsforeningen os med at afklare juridiske spørgsmål ved advokat Hans Vestergaard.

Dette var bestyrelsens beretning for året 2013 – 2014.

Spørgsmål og svar til beretningen:

Kaj Mortensen, Karensvej 6, spurgte om de kommende chikaner på H. P. Fiskersvej bliver lavet som bump.

Torben Ravn Hansen svarede nej, de bliver lavet med fyldte rør i vejsiderne således, at der skal køres i sik og sak. Vi har aftalt at mødes med Dennis Stentebjerg Hansen i november måned for at aftale hvor og hvordan de skal laves. Samtidig vil vi også aftale hvor og hvor mange skilte, som nævnt i beretningen, der skal opsættes.

John Staugaard Hansen, Karensvej 9, spurgte om hastigheden på vejen virkelig var så høj, at det var nødvendig med chikaner. T.R.H svarede ja, nogle kører virkeligt stærkt.

Morten Jørgensen, Karensvej 10, er meget generet af træer, krat m.v. i det ofte benævnte brand- bælte. De har overhovedet ingen sol på grunden, og i øvrigt er det meget brandfarligt især på de varme og tørre sommerdage.

Henning Findshøj svarede, at arealet er ifølge en Lokalplan S1b – 05 et friareal. Vi har givet godset en kopi af lokalplanen og har efterfølgende talt med godset om problemet. De har lovet at gøre noget ved det snarest, men det er dog ikke helt problemfrit, da der er nogle af lejerne, der ikke vil have gjort noget. Nogle har bygget skur på arealet, og nogle bruger arealet til grenaffald m.v., men der vil blive gjort noget ved det.

Jean Rochat, Ausavej 7, har også flere gange klaget over de tilsvarende gener til Dennis Stentebjerg Hansen og har sørget for, at han fik en kopi af den omtalte lokalplan.

Sigurd Pedersen, Ø. Strandvej 226, spurgte til skiltenes gyldighed på veje og diger. Der kommer tit ”beskidte” svar fra trafikanter, hvis man beder folk om at tage hensyn.

Paul Hansen svarede, at de runde 30 km (40 km på Ø. Ballevej) er påbudsskilte, som man skal rette sig efter, hvorimod de øvrige skilte er en henstilling til trafikanterne om at respektere dem. Vi har foreløbig valgt denne løsning, da opsætning af påbudsskilte i området med 20 km ikke kunne godkendes af politiet. Hvis vi skal gå videre med sagen, skal det gå igennem ministeriet, det vil vare flere år, og det er ikke sikkert, at de giver lov.

Ib Petersen, Kollundsvej 24, henstiller til de kørende på Ebbasvej om at tage hensyn til de gående, efter den er blevet asfalteret, køres der næsten som på en hovedvej.

Claus Falkenby, Halshusene 19, ville gerne kunne følge med i bestyrelsesmøderne, referaterne kunne måske ligge på hjemmesiden. Interessen er især, hvad der sker med lejeaftalen m.v.

Se fællessvar fra Leif Skov senere i referatet, da der er flere spørgsmål til 5% kontrakterne.

Ole Jacobsen, Ø. Strandvej 205, spurgte om Hofmansgave står hårdt mod hårdt, når vi ”forhandler” 5% kontrakterne.

Poul Erik Christensen, Erikshåb 21, mente, at med den høje leje, burde vejene være i bedre stand.

Kjartan Simonsen, C. Syrach Larsensvej 5, konstaterer, at grundlejen stiger og huspriserne falder.

Sigurd Pedersen, Ø. Strandvej 226, ved grundlejen er det især byggeretsværdien, der er ”skurken”, den virker urimeligt høj.

Leif Skov (enkelte steder suppleret af Henning Findshøj) kom med følgende svar, som hermed er samlet under et. Når vi taler med Hofmansgave om ændringer / reduktion af 5% kontrakterne, svarer de, at de overholder alle de underskrevne kontrakter, både de gamle og de nye. Hvis der skal ske ændringer, skal alle kontrakter i spil, da den samlede lejeindtægt skal være uændret. Denne løsning bliver nok svær at gennemføre, selv om det også på længere sigt kan blive en fordel for dem med gamle kontrakter, fordi de derved kan få billigere kontrakter, når de gamle udløber.

Vi vil igen kontakte Hofmansgave for at undersøge, om der kan findes en eller anden løsning for sænkning af 5% grundlejen, efterhånden som de gamle kontrakter udløber.

Vi skal i øvrigt være meget forsigtige med, hvad vi gør. Vi ved endnu ikke, hvad vurderingspriserne bliver ved den næste vurdering, der foreløbig er udsat til 2017, denne vurdering vil formodentlig blive med tilbagevirkende kraft.

Torben Knudsen, Erikshåb 81, var i bestyrelsen i 2003 og var derfor med til at forhandle de nye kontrakter. Alle lejerne fik mulighed for at vælge, om de ville fortsætte med uændret leje + 600 kr. om året i adm., eller de ville fortsætte med en ny 5% kontrakt. Nye lejere skulle have de nye 5% kontrakter. I betragtning af at bankrenten på dette tidspunkt var 8 – 9%, var 5% kontrakterne gode. At renten faldt til den nuværende, samtidig med af grundværdien er steget meget, kunne man ikke forudse dengang.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kopi af det reviderede regnskab blev fremsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i underskrevet stand.

Det reviderede regnskab blev forevist på mødet til dirigenten.

Aage Madsen gennemgik herefter kun hovedtallene.

Der mangler en del kontingentindbetalinger, det skyldes formodentligt det rod, der var med indbetalingskortet i starten, som vi beklager. Dem der ikke når at betale i år, får til næste år en opkrævning for 2 år, i alt 350,00 kr.

Da der tidligere har været stillet forslag om at kunne betale via Betalings Service, har Aage Madsen derfor undersøgt muligheden og omkostningerne for denne ordning. Det viser sig at være en meget dyr ordning for foreningen (hovedtallene blev oplyst på generalforsamlingen). Ordningen blev herefter droppet.

Kaj Mortensen, Karensvej 6, mente, at et afkast på 123,31 kr. på bankindestående er for lidt, men bankerne giver jo ikke meget i rente for tiden.

Sigurd Pedersen, Ø. Strandvej 226, mente, der var mange, som manglede at indbetale kontingent i år, men var tilfreds med den måde, vi vil ordne problemet på.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg til Henning Findshøj, Paul Kildemoes og Paul Hansen for en 2 årig periode.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Aage Madsen, Leif Skov og Torben Ravn Hansen. (ikke på valg i år).

6. Valg af bestyrelsessuppleant.

Nyvalg til Lilian Madsen.

Øvrig suppleant er Suzanne Hruskova.

7. Valg af revisor.

På valg er Gurli Møller Nielsen (ønsker ikke genvalg).

Nyvalgt blev Poul Evald Lorenzen for en 2 årig periode.

Øvrig revisor er Torben Knudsen .(ikke på valg i år).

8. Valg af revisorsuppleant.

Nyvalgt blev Hans Otto Hansen.

Øvrig revisorsuppleant er Ebbe Damsbo (ikke på valg i år).

9. Fastsættelse af kontingent.

Aage Madsen oplyste at kontingent er pristalsreguleret ifølge vedtægterne.

Det er nu på 176 kr., der opkræves i 2015.

10. Eventuelt

Aage Madsen indledte med en advarsel mod rotter, de kan ødelægge for store beløb. Sørg for at have jeres forsikringer i orden, og ikke mindst at anmelde, hvis i har rotter.

Husejere, der har affaldsspande, skal sikre dem i vinterhalvåret mod, at de vælter, evt. ved fastbinding. En væltet spand med affald tiltrækker rotter og ræve.

Paul Kildemoes opfordrede husejerne til at have et synligt husnummer på huset.

Erling Struve opfordrede husejerne til sætte deres postkasser synlige og tilgængelige.

Sigurd Pedersen, Ø. Strandvej 226, spurgte til vejprojektet på Ø. Strandvej.

Henning Findshøj svarede, at kommunen fik så mange indsigelser mod projektet, at de har lukket sagen. De udgifter der har været til undersøgelser, projekteringer m.v. afholdes af kommunen.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om Hasmark Strand Sommerhusforening vil arbejde videre med sagen, da alle, der er brugere af vejen, ikke er medlem af HSS, kan der ikke inddrages penge til vejene.

Der blev spurgt om blåserne kunne flyttes længere ud. Begrundelsen er, at Jetski m.v. er meget støjende. Svaret er, at blåserne har tidligere været anbragt 200m fra land og er nu flyttet til 300m. Det vil blive svært at få tilladelse til at flytte dem længere ud.

Jean Rochat, Ausavej 7, opfordrede til at få skiltene rengjort.

Da der ikke var flere bemærkninger under eventuelt, takkede Erling Struve for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til Henning Findshøj.

Henning Findshøj afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til bestyrelsen og et tak for i aften til de fremmødte.

________________________ ___________________________

dirigent                                 referent

Generalforsamling 14