Standardside

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Referat af: Generalforsamling

Dato: 27. oktober 2015 kl. 19.00.

Sted: Otterup Hotel, Jernbanegade 2, 5450 Otterup

Referent: Paul Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Eventuelle fremkomne forslag.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, på valg er:

Aage Madsen, Leif Skov og Torben Ravn Hansen. (alle er villige til genvalg).

6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 2 årig periode, på valg er.

Suzanne Hruskova. (er villig til genvalg).

7. Valg af revisor for en 2 årig periode, på valg er:

Torben Knudsen (er villig til genvalg).

8. Valg af revisorsuppleant for en 2 årig periode, på valg er:

Ebbe Damsbo (er villig til genvalg).

9. Fastsættelse af kontingentforhold.

10. Eventuelt.

Der var 94 fremmødte medlemmer heraf 63 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent.

Advokat Hans Vestergaard blev valgt med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning.

Henning Findshøj bød alle velkommen.

I forbindelse med den udsendte indkaldelse på mail eller pr. brev, var der også en beretning for det forgangne år, denne vil jeg uddybe.

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i år. Et møde med advokat, samt et møde med Stiftelsen.

Indkaldelse sker pr. mail eller pr. brev. Vi håber at kunne opnå 100 % mailadresser, så vi kan minimere portoudgifterne pt. har vi ca. 240 mailadresser. Post Danmark har varslet portostigning fra nytår til kr. 20,- for alm. Breve, så det er ikke en uvæsenlig udgift for foreningen. Bestyrelsen vil undersøge om indkaldelse pr. brev kan gøres så modtager betaler denne porto? Husk at meddele ændring af Mail - & privatadresser til bestyrelsen, vi har modtaget 16 mail og 4. breve retur.

Ny lov pr. 1. april 2014. Fritidshuse på fremmed grund. Bestyrelsen har haft møde med Advokat Hans Vestergaard vedr. Fortolkning af loven, især i forhold til lejekontrakterne. I den forbindelse har vi inviteret Vestergaard med i dag, som vil svare på relevante spørgsmål fra medlemmerne.

Samarbejde med Godset. Vi har generelt et godt samarbejde med Hofmansgave. Godsforvalteren Dennis Stentebjerg Hansen køre jævnligt rundt med Paul Kildemoes fra bestyrelsen og tjekker vejenes tilstand, oversigtforhold, beplantning over skel m. m. Der er opsat skilte med: Pas på legende børn. Vi har fået opsat chikaner på H.P. Fiskers vej pga. høje hastigheder og gennemgående trafik til P-pladsen ved stranden.

Friareal / Brandbælte. Beredskabsstyrelsen har henvendt sig til Godset vedr. rydning af friarealet for træer og buske. Dette har givet en del utilfredshed blandt nogle medlemmer, men brandfaren er fjernet. Der vil blive sået græs på arealet, som bliver slået 1 til 3 gange om året. Bestyrelsen har ikke været involveret i dette projekt, men har været orienteret.

Årligt møde med Stiftelsen, i år 7. sep., hvor bestyrelsen deltog med 4 mand. Her behandlede vi følgende punkter: Sommerhuse på lejet grund, vejvedligeholdelse, brandbælte, rykkergebyr, mailadresser, handel med sommerhuse, lejekontrakter, Stiftelsens handleplaner i forb. med oversvømmelser, Fibernet ved stranden, Hjertestartere osv.

Hjertestartere: Suzanne Hruskova har både i 2013 og 2014 gjort et stort arbejde for foreningen, med søgning af hjertestartere hos Trygfonden. Desværre uden resultat, fordi der er mange om buddet. Her i 2015 havde vi ønsket med til mødet med Stiftelsen, dette endte positivt. Hofmansgave vil indkøbe 3 hjertestartere, Suzanne og Dennis har haft møde om dette, og Godsforvalteren sørger for montering. Vi har tidligere fået Nordfyns kommune til at levere ”hus”/plads og EL. til disse. De bliver opsat på toiletbygningen Østerballevej og toiletbygningen på P-pladsen ved Halshusene, den sidste på Godset.

Grundskatter bliver som bestyrelsen tidligere har oplyst opkrævet gennem Hofmansgave, som følge af ændret lovgivning. Bliver opkrævet tillige med grundlejen.

Vedtægter, disse har ikke været revideret siden 1992, så bestyrelsen har lavet forslag til nogle relevante og nutidsvarende ændringer, som vi vender tilbage til under indkomne forslag. Derfor er der også indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling torsdag, den 12. november 2015.

Fritidshusejernes Landsforening, som vi er medlem af, holdt Landsmøde og Generalforsamling i weekenden 24. – 25. okt. Aage og jeg deltog. I deres beretning kom man bl.a. ind på den tiltagende vandstandsstigning, udlejning af fritidshuse og meget mere. Kontingent pr. medlem er kr. 30,- i år, stigende til kr. 50,- i 2016. Man kan som medlem få tilsendt deres medlemsblad ”mit HUS” 4 x om året for kun kr. 80,-. Den fulde beretning, samt indholdet i bladet kan læses på: www.mitsommerhus.com Under valg blev Aage Madsen valgt til hovedbestyrelsen, valgt for Fyn, vi håber så at Lejerforeningen får glæde af denne post. Jeg blev valgt som revisorsuppleant.

Henstillinger: Bestyrelsen har modtaget nogle klager gående på løse hunde og deres efterladenskaber, iflg. Lejekontrakten & ordensreglerne må hunde ikke løbe løse rundt og skal føres i snor. Der er mange rådyr, harer m.m. i Hofmansgaves område. Ligeledes skal hundeposer medbringes, så hundelufteren kan rense op efter sit kæledyr. Ved afbrænding af grene og lign. Bedes man tage hensyn til de omkringboende.

Spørgsmål og svar til beretningen.

Kaj Mortensen, Karensvej 6 bemærkede at B breve stadig vil være en del billigere end A breve. Han klagede også over oversigtsforholdene i svinget Olufsvej / Knylevej,

Bestyrelsen svarede at vi sender så meget af posten vi kan som B post. Med hensyn til oversigtsforholdene, ser vi på det sammen med Godset.

Jørgen Pedersen Olufsvej 12 mener ikke at oversigtsforholdene, se ovenfor, er ringere end mange andre steder.

Torben Pedersen Karensvej 2 mener at afbrænding af affald er forbudt i Nordfyns Kommune gældende for hele året.

Da der ikke var enighed blandt mødedeltagerne, lovede bestyrelsen at undersøge det.

Anders Karup Halshusene 1 har en del gange været udsat vor ”flabede” bemærkninger fra hundeluftere, når han har bemærket at hunde skal føres i snor, og især hvis han påtaler at hundelort skal fjernes af hundeejeren.

Lilian Larsen Halshusene 17 tilføjede til problemet med hundelort, at i vinterhalvåret hvor der ikke er kommunale affaldssække i stativerne, bliver mange lorteposen smidt i naturen, ofte ind i hybenroserne, denne løsning er næsten den værst tænkelige. Der går mange år før sådan en pose er væk.

Bestyrelsen vil kontakte Nordfyns Kommune, for en mulig løsning med affaldssække hele året. Men det er under alle omstændig hundeejerne, der sal tage lorteposerne med sig, så de kan deponeres forsvarligt.

Lilian Andersen Østre Strandvej 60 ville gerne høre mere om den nye lov om fritidshuse på fremmed grund.

Dirigenten svarede at han lidt senere vil fortælle en hel del om denne lov.

Poul Evald Lorenzen Karensvej 5 ville gerne høre mere om fibernet i området.

Henning Findshøj svarede at planlægningsarbejdet fortsat er i gang, men kunne ikke sige præsis hvornår og i hvilken udstrækning det bliver etableret. Det kan dog tilføjes at i forbindelse med renovering af Østre Strandvej, vil der blive nedlagt trækrør langs vejen samtidig med drænledningerne.

Lov om sommerhuse på fremmed grund.

I forlængelse af formandens beretning, gav advokat Hans Vestergaard en grundig og fyldestgørende gennemgang, af den nye lov, der trådte i kraft den 01. april 2014.

Der var naturligvis mange forskellige spørgsmål fra salen, disse blev besvaret med henvisning til loven. Det er dog værd at bemærke, at kontrakter der er underskrevet, før den nye lov trådte i kraft er gældende. Der er konstateret fejl i nogle af de nye kontrakter, derfor skal vi i nærmeste fremtid have et møde med Stiftelsen Hofmansgave for at få tingene bragt i orden. Advokat Hans Vestergaard vil blive inviteret med til dette møde.

Nuværende gældende kontrakter kan i stor udstrækning videreføres af ny ejer af sommerhuset.

Det sværeste punkt i den nye lov, er begrebet ”markedsværdi” som vil blive lagt til grund for grundlejens størrelse.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kopi af det reviderede regnskab blev fremsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i underskrevet stand.

Det reviderede regnskab blev forevist på mødet til dirigenten.

Aage Madsen gennemgik herefter kun hovedtallene.

Kaj Mortensen, Karensvej 6, bemærkede at der nu har været underskud i flere år i træk.

Aage Madsen kunne kun sige ja. Underskuddet i år skyldes kontingentrestancer. Alle kontingenter er registreret i foreningens bankkonto.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag fra nedlemmerne. Bestyrelsen fremlægger en revision af vedtægterne.

Aage Madsen og Hans Vestergaard gennemgik det udleverede forslaget til nye vedtægter sammenlignet med vedtægterne fra 22. oktober 1992.

I forbindelse med gennemgangen blev der aftalt enkelte ændringer og tilføjelser.

De enkelte bestemmelser i vedtægterne blev sat under afstemning, og dirigenten konstaterede, at disse var godkendt i henhold til vedtægterne med det fornødne flertal, men da der ikke var mødt tilstrækkelige antal medlemmer til generalforsamlingen til, at de nye vedtægter kunne godkendes endeligt,vil disse skulle godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, før de er vedtaget.

Det skete ændringer af bestyrelsens forslag til vedtægter, som skete under forslagets behandling, vil blive indarbejdet i det forslaget, og det reviderede forslag vil blive sendt den 28. okt. 2015 til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresser.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg til Aage Madsen, Leif Skov og Torben Ravn Hansen for en 2 årig periode.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Henning Findshøj, Paul Kildemoes og Paul Hansen. (ikke på valg i år).

6. Valg af bestyrelsessuppleant.

Genvalg til Suzanne Hruskova for en 2 årig periode.

Øvrig suppleant er Lillian Madsen

7. Valg af revisor.

Genvalgt til Torben Knudsen for en 2 årig periode.

Øvrig revisor er Poul Evald Lorenzen .(ikke på valg i år).

8. Valg af revisorsuppleant.

Genvalgt til Ebbe Damsbo for en 2 årig periode.

Øvrig revisorsuppleant er Hans Otto Hansen (ikke på valg i år).

9. Fastsættelse af kontingent.

Aage Madsen oplyste at kontingent er pristalsreguleret ifølge vedtægterne.

Det er nu på 177 kr., der opkræves i 2016.

10. Eventuelt

Her kom spørgsmål og svar så hurtigt efter hinanden, at referenten ikke kunne følge med i fuldt omfang.

Mange spørgsmål og svar gik fortsat på grundlejekontrakterne / Lov om sommerhuse på fremmed grund.

Der blev spurgt om hvilket område foreningen dækker. Vi vil lægge det ind på hjemmesiden.

Bumpene”på vejene bør gennemgås. Nogle er for flade, andre er med store huller ved enderne.

Da der ikke var flere bemærkninger under eventuelt, takkede Hans Vestergaard for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til Henning Findshøj.

Henning Findshøj afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til bestyrelsen og et tak for i aften til de fremmødte.

________________________ ___________________________

dirigent                                 referent