generalforsamling 16

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Referat af: Generalforsamling

Dato: 27. oktober 2016 kl. 19.00.

Sted: Otterup Hotel, Jernbanegade 2, 5450 Otterup

Referent: Paul Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent for perioden 01.08. 2016 – 31.07.2017.

6. Iindstilling til bestyrelsen om oprettelse af betalingsservice til indbetaling af medlemskontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, på valg er:

Henning Findshøj, Paul Hansen og Paul Kildemoes. (alle er villige til genvalg).

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 2 årig periode, på valg er.

Lilian Madsen. (er villig til genvalg).

10. Nyvalg af 1 bestyrelsessuppleant for en 1 årig periode.

11. Valg af revisor for en 2 årig periode, på valg er:

Poul-Evald Lorenzen. (er villig til genvalg).

12. Valg af revisorsuppleant for en 2 årig periode, på valg er:

Hans Otto Hansen. (er villig til genvalg).

13. Eventuelt.

Der var 57fremmødte medlemmer heraf 49 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent.

Ib Madsen blev valgt med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Dagsordenen blev godkendt.

3. Bestyrelsens beretning.

Henning Findshøj bød alle velkommen.

I forbindelse med den udsendte indkaldelse på mail eller pr. brev, var der også en beretning for det forgangne år, denne vil jeg uddybe.

Bestyrelsens beretning:

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, og netop 24. okt. Afholdt det årlige møde på Godset med Stiftelsen.

Bestyrelsen særlig kasseren har et kæmpe problem med restancer. 25 % af medlemmerne glemmer at betale rettidig kontingent til Lejerforeningen. Pr. 1. feb. 2016 var der 35 restancer fra 2014, 66 restancer fra 2015 - således restancer på kr. 24.000,- og i 2016 havde vi 81 restancer. (dette er hel klart en misligholdelse af lejekontrakten, som kan føre til opsigelse af denne).

Bestyrelsen har fået lavet en aftale med Godset om, at de fra januar kvartal vil opkræve kontingentet til Lejerforeningen sammen med Grundlejen.

Et stort samtaleemne og med mange henvendelser fra medlemmer har været de fremtidige lejepriser, samt øvrige faste udgifter i forbindelse med lejemålet.

Et andet stort problem har været den megen vand på vejene og grundene. Vi kan oplyse at området bag Gravemaen, (Hans P. Fiskers vej mod Erikshåb) netop i år er samtlige dræn blevet renoveret/renset og der er lagt nye rørledninger samt etableret rensebrønde. Det har virket, og udgiften er afholdt af Hofmansgave. Evt. interesserede kan få dræntegninger af området ved henvendelse til bestyrelsen.

Som ingen har undgået at bemærke er Vestre-og Østre Strandvej blevet renoveret/istandsat og vejkassen er drænet. Dette projekt er udført i samarbejde med Nordfyns Kommune og HSSF (Hasmark Strand Sommerhus Forening) og økonomisk støttet af Hofmansgave. Det vil sige at lejere under Hofmansgave ingen udgift får for denne istandsættelse. Vi og Godset er klar over nogle problemer flere steder med mærkbart mere vand ved grundene, hvor der mangler vejdræn, dette vil blive udført. Chikaner på vejen er en varm kartoffel, de er endnu ikke blevet fastmonteret, man snakker om højere og mere iøjefaldende markeringer, som bliver beplantet med marehalm. Det er lovpligtigt med disse chikaner, så vi håber der findes en tilfredsstillende løsning. Indvielse af Vestre- og Østre Strandvej blev afholdt 31. juli kl. 15 med taler, kaffe og kage og is til børnene.

Blåser synes vi alle er en god ide, men det er efter vor mening urimeligt, at nogle få foreninger betaler alle udgifter og halvdelen af alle strandbrugere og sejlere er gratister. Derfor bør blåserne være en fælles opgave for alle i samfundet. Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling kritiseret for at have for store udgifter. Den største udgift var et samlet kontingent til det kollektive medlemsskab af HSS (kr 25,-) + udgiften på kr 40,- pr medlem af vores forening – denne sum blev til kr 65,- pr år. – Det var derfor simpelt at fjerne den største udgiftspost på regnskabet (ca 25.000,-) idet vi blot meddelte HSS, at vi ikke længere var medlemmer i deres forening & at vi vendte tilbage til den oprindelige blåser-aftale. Den der sagde, at blåser-kontingentet er frivillig betaling fra sommerhusejerne i området. Det seneste initiativ fra HSS til os, er et blåserkontingent på kr 20,- pr medlem.  (Det var det beløb jeg forstod, at generalforsamlingen syntes vi skulle betale af foreningens kasse til Blåser-kassen)

Vi skal stemme i aften, om vi skal yde bidrag til Blåserkassen, som styres af HSSF. Er der stemning for tilskud kan det evt. betales sammen med kontingentet. Mere herom senere.

VandCenter Syd har foretaget TV inspektion af hovedkloakken i Rørmosevej, som skulle renoveres og har konstateret en del tvivlsomme / ulovlige tilslutninger. Der vil tilgå ejerene af disse ulovlige tilslutninger et brev om problemet.

Den arbejdsgruppe bestyrelsen meldte ud med i foråret, som kunne bidrage med input til fremtidige nye lejekontrakter, havde ikke den store interesse blandt medlemmerne, så den er lukket.

Tværdiget mod Fjorden er efter henvendelse fra bestyrelsen blevet målt op, da vi mente det var for lavt. Det er nu endeligt målt op, og det er for lavt. Digelaget og Hofmansgave arbejder videre med en forhøjelse af diget. Kommunerne i Kerteminde, Odense og Nordfyn har andel i diget.

Bestyrelsen har i flere år arbejdet på opsættelse af Hjertestartere. Efter flere forgæves ansøgninger til Trygfonden, søgte vi hjælp på Hofmansgave, og her var man lydhør. Vi fik bevilget 2 hjertestartere, som blev opsat på toiletbygningerne på henholdsvis P.-pladsen ved Halshusene og Østerballevej. Der er nu 6 Hjertestartere i funktion. Placeringer vil komme på foreningens hjemmeside www.lejerforeningen-hofmansgave.dk

Vi er fra Godset orienteret om lejegrunde som ikke bliver vedligeholdt. Dette er et problem, som man har pligt til ifølge lejekontrakten. Godset har opsat chikaner på H.P. Fiskers vej og C. Syrach Larsens vej, efter vi har fået en del klager fra medlemmer om gennemkørsel og for høj fart. Bestyrelsen vil undersøge muligheden om etablering af Fibernet.

Bestyrelsen overvejer/undersøger gennem Fritidshusejernes Landsforening om bestyrelsen skal have en forsikring.

Der mangler nu kun 74 mailadresser på foreningens medlemmer. Disse adresser kan sendes til vores medlems administrator på: trhbrh@gmail.com

Årlige møde på Godset med Stiftelsen, blev afholdt 24. okt. 2016. Der blev snakket dræn og vejprojekt. Chikaner vedr. vejprojektet vil snarest blive prøveopstillet. Rep. Af veje i området Erikshåb bliver også fremadrettet udbedret. Godset har givet lov til at man kan grave Fibernet ned, hvis dette bliver aktuelt. Der er stor ros fra grundlejere til det ryddede brandbælte. Ønske om skilt opsat ved starten af Erikshåb er bevilget, men skal først søges lovliggjort hos Teknisk forvaltning. Stiftelsen har ikke noget imod helårsbeboelse i de lejede huse, dog skal grundejeren selv foranledige evt. snerydning, ligesom vejene kun repareres i perioden april til oktober. Lejerforeningens medlemmer inviteres til åbent hus med rundvisning på Hofmansgave. Sæt x i kalenderen 16. og 17. september 2017. Nærmere information fremsendes senere, det er dog kun muligt for 175 medlemmer pr. dag.

Dette var bestyrelsens beretning 2016.

Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Det reviderede regnskab blev forsinket dette år grundet det store antal medlemmer i restancer.

Revisorerne godkendte regnskabet uden bemærkninger – og kopi af regnskabets hovedtal blev udleveret ved indgangen. Aage Madsen gennemgik regnskabets nøgletal.

Foreningen har modtaget en del mails og breve retur, fordi medlemmerne glemmer, at opdateringerne er hver enkelt lejers ansvar. Husk at meddele ændringer i både mail- og postadresse. Ellers kan man som lejer ikke modtage vigtige informationer fra forening og udlejer. Derved misligholder man sin lejekontrakt.

Med hensyn til fremtidige kontingentindbetalinger, vil Godset opkræve dem sammen med første kvartals grundleje. Vi sørger i god tid for at Godset, bliver bekendt med kontingentets størrelse, herunder også evt. restancer. Herefter burde alle problemer med manglende kontingentbetalinger være overstået.

Vi har fået noget e-post og brevpost retur, fordi vi ikke har de rigtige adresser. Det er medlemmernes pligt, at meddele os når de ændre / skifter adresse.

Vi arbejder på at få foreningen forsikret, gennem Fritidshusejernes Landsforening.

Spørgsmål og svar til fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Anders Karup mener at gebyr m.v. til de medlemmer der har ”problemer” med at betale kontingentet til tiden, virkelig skal kunne mærkes.

Aage Madsen svarede at gebyrerne stiger for hver rykker og at alle omkostninger bliver lagt oven i. Det hele løser sig formodentligt med den nye aftale med Godset.

Poul-Evald Lorenzen syntes det er en meget dårlig moral, der er hos de medlemmer der ikke ”vil” betale til tiden.

Lilian Andersen spurgte om nogle af de medlemmer der er i restance, er nogle af dem vi ikke har de rigtige adresser på.

Aage Madsen svarede at det er der også, men det problem bliver også løst nu, med den nye aftale med Godset.

Anders Karup har bemærket at kontingentet til landsforeningen er steget væsentligt de senere år, og hvad får vi for kontingentet?

Aage Madsen svarede, at omkostningerne i Landsforeningen er fordelt på færre medlemmer, og at nogle foreninger har været lige lovligt ”kreative”. De melder sig ind når de har et problem – og melder sig ud når FL har løst deres problem. Vi er repræsenteret i FL’s hovedbestyrelse, og her arbejder vi for at bringe kontingentet ned. Vi får f.eks. direkte kontakt til Kystsikringsdirektoratet, Forbrugerklagenævn og Danmarks Naturfredningsforening. Landsforeningen er også høringsberettiget når folketingets embedsmænd udarbejder nye udkast til kommende love. Vi har mulighed for at tegne forsikringer til rabat-pris, og vi har gratis advokat-hjælp i konfliktsituationer. Derfor mener vi kontingentet er forsvarligt.

Keld Holme roste bestyrelsen, syntes de gør det godt. Bestyrelsen takker.

Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for perioden 01.08. 2016 – 31.07.2017.

Forbrugerprisindexet er steget 1,6 points i kontingentperioden. Næste års kontingent bliver dermed kr. 178,00.

6. Iindstilling til bestyrelsen om oprettelse af betalingsservice til indbetaling af medlemskontingent.

Punktet udgår, da vi har lavet en aftale med Godset, om at de sørger for opkrævning af kontingentet.

7. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag fra nedlemmerne.

Bestyrelsen fremlægger et forslag, der går på at vi indbetaler et frivilligt samlet bidrag til HSS (Hasmark Strand Sommerhusforening) på kr. 20,00 pr. medlem pr. år. HSS vil herefter tage sig af alt hvad der har med blåserne at gøre. Beløbet bliver opkrævet tillige med kontingentet.

Forslaget gav en del debat på kryds og tværs blandt de tilstedeværende.

Resultatet blev at forslaget blev godkendt, med den forskel at beløbet skal være indeholdt i kontingentet, som tidligere år.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg til Henning Findshøj, Paul Hansen og Paul Kildemoes for en 2 årig periode.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Torben Ravn Hansen, Aage Madsen og Suzanne Hruskova. (ikke på valg i år).

9. Valg af bestyrelsessuppleant.

Genvalg til Lillian Madsen for en 2 årig periode.

10. Nyvalg af bestyrelsessuppleant.

Nyvalgt Claus Falkenby for en 1 årig periode.

11. Valg af revisor.

Genvalgt til Poul-Evald Lorenzen for en 2 årig periode.

Øvrig revisor er Torben Knudsen .(ikke på valg i år).

12. Valg af revisorsuppleant.

Genvalgt til Hans Otto Hansen for en 2 årig periode.

Øvrig revisorsuppleant er Ebbe Damsbo (ikke på valg i år).

13. Eventuelt

Torben Ravn Hansen foreviste og gennemgik dræntegningen for området H.P. Fiskers Vej. Planen kan udleveres til interesserede ved henvendelse til T.R.H.

Erland Rudolfsen spurgte om hvad vi ved om hovedkloakken på Rørmosevej.

Det er et Vandcenter Fyn projekt. De har ”strømpeforet” i den østlige ende. Ved evt. ulovlig tilslutning vil besked herom blive tilsendt sommerhusejeren det pågældende sted.

Bent Petersen spurgte til manglende dræn på Østre Strandvel imellem nr. 212 og 230.

Der vil blive drænet,og det vil HSS tage sig af.

 Jean Rochat, Ausavej 7 forespurgte til opsætning af anmodningsskilte med 20 km. Jean Rochat fremførte at han har talt med Dennis Stentebjerg Hansen fra Godset, der ikke har indvendinger mod dette.

Henning Findshøj svarede at vi vil følge op på det.

Da der ikke var flere bemærkninger under eventuelt, takkede Ib Madsen for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til Henning Findshøj.

Henning Findshøj afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til bestyrelsen og et tak for i aften til de fremmødte.

________________________             ___________________________

dirigent Ib Madsen                           referent Paul Hansen