generalforsamling 2017

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Referat af: Generalforsamling

Dato: 26. oktober 2017 kl. 19.00.

Sted: Otterup Hotel, Jernbanegade 2, 5450 Otterup

Referent: Paul Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Eventuelle fremkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for en 2-årig periode), på valg er:

Torben Ravn Hansen og Suzanne Hruskova. De er villige til genvalg.

Aage Madsen er ikke villig til genvalg.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 2 årig periode, på valg er.

Claus Falkenby. (er villig til genvalg).

8. Valg af revisor for en 2 årig periode, på valg er:

Torben Knudsen. (er villige til genvalg).

9. Valg af revisorsuppleant for en 2 årig periode, på valg er.

Ebbe Damsbo. (er villig til genvalg).

Nyvalg af revisorsuppleant for en 1 årig periode.

10. Fastsættelse af kontingentforhold.

11. Eventuelt.

Der var 70 fremmødte medlemmer heraf 48 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent.

Ib Madsen blev valgt med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt, med følgende ændring i pkt. 6. Aage Madsen modtager ikke genvalg.

3. Bestyrelsens beretning.

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne byde alle velkommen til Lejerforeningens generalforsamling.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i år, og et møde hos Stiftelsen på Godset

Stor interesse for åbent-hus på Hofmansgave weekenden 16. og 17. sep. hvor der kom ca. 200 deltagere inviteret af 60 lejere. Sidst der var åbent hus var i 2012. Stor tak til Stiftelsen Hofmansgave og deres personale.

Mailadresser, vi er næsten kommet i mål med mailadresser på medlemmerne, vi mangler ca. 32 ud af de 368 medlemmer. Men bestyrelsen har en kæmpe udfordring. Vi har fået over 30 mail retur, da vi udsendte indkaldelsen, men hvori ligger fejlen?

Fyens Stiftstidende: Som noget nyt har bestyrelsen i år valgt at annoncere generalforsamlingen i avisen. Det viste sig at være en god ide, da vi erfarede de mange fejl i mail adresserne.

Kontingent: Fra og med kontingent-året 2016-2017 opkræver Godset kontingentet til Lejerforeningen. Det er nemt for alle parter at betale gennem eksisterende PBS-aftale. Alle betaler til tiden og kassereren har det noget nemmere.

Møde med Stiftelsen: Bestyrelsens årlige møde blev afholdt 22. sep. Kl. 11.00 På Godset. Der var mange punkter på dagsorden. - Evaluering af åbent hus som jeg har været inde på. Projekt Vestre- og Østre Strandvej. Efter 17 år lykkedes det Sommerhusforeningen samt Kommunen og Hofmansgave at få renoveringsprojektet udført. Vi synes det er blevet godt, ingen støvgener fra vejen og der er drænet langs vejen. Dog mangler der noget dræning på Østre Strandvej, som snarest vil blive udført – har vi fået lovet, vi følger selvfølgeligt op på sagen. Hofmansgave har afholdt alle udgifter for deres lejere vedr. vejprojektet.

Det blev på mødet oplyst, at der snart vil være mulighed for 30 årige lejekontrakter. Dette gælder både for de nye 5 % kontrakter (5 % af grundværdien) og for de 148 gamle lejekontrakter som løber ud i 2023. Bestyrelsen fik også at vide, at når de gamle kontrakter udløber overgår de til 5 % kontrakter med pristalsregulering, og der var ikke grund til at forhandle. Det var ikke hvad bestyrelsen var stillet i udsigt for flere år siden. Hvad gør vi nu? Foreløbig er vi allerede i kontakt med Ret & Råd, hvor en advokat er ved at blive kørt ind i sagen. Vi har haft 2 møder med ham, det andet møde så sent som i går den 25. okt. Vi synes ikke det er rimeligt at nye kontrakter bliver lavet uden forhandling med Lejerforeningens bestyrelse. I første omgang skriver vi til formanden for Stiftelsen og beder om et møde, så må juristen med ind over ved en senere forhandling.

C. Syrach Larsens vej får OB-belægning med bump. Samtlige grusveje under Hofmansgave bliver løbende renoveret og færdselsskilte i området vurderet med kritiske øjne. Vej og rabatsyn samt beplantning over skel bliver efterset, hegn skal holdes 3 m. fra vejmidte.

Kystsikrings-, dige og pumpelag: Via en pressemeddelelse i avisen, vil der fra 2. okt. Blive påbegyndt udlægning af rør til den kommende sandfodring langs kysten. Dette projekt er i gang. Digelaget oplyser at fjorddiget (beliggende ved P-pladsen ved Halshusene mod Hofmansgave) er hævet fra 1,47 m. på det laveste sted, til kote 2,25 m. på hele strækningen.

Fritidshusejernes Landsforening (FL.): afholder generalforsamling lørdag, den 28. okt. i Middelfart. Da Lejerforeningen er medlem er vi inviteret og deltager. Der har været meget kaos i hovedbestyrelsen, næsten hele bestyrelsen er udskiftet. Vi overvejer Lejerforeningens fortsatte medlemsskab. Bestyrelsen har flere forsikringer (Arbejdsskadeforsikring, Bestyrelsesansvarsforsikring, Netbank/it Forsikring og underslæbsforsikring på 300.000,-) tegnet gennem FL, til en god pris, men det kan måske forhandles til samme pris i et andet forsikringsselskab.

HSSF & AHSV: Hasmark Strand Sommerhus Forening og Hasmark vandforsyning afholder generalforsamling hvert år, hvor bestyrelsen deltager. HSSF afholder flere møder hen over året, som bestyrelsen også deltager i. HSSF har bl.a. holdt orienteringsmøde vedr. Nordfyns Kommunes planer om 146 nye sommerhusgrunde langs den nordfynske kyst, heraf godt 90 ved Hasmark strand, der er stor enighed om at protestere mod planerne. Ny affaldssortering, regnvand i spildevandsledningen, kursus i brug af hjertestarter, pier-projekt ud for Strandvejen, Fibernet m.v.

VandCenter Syd er startet i Erikshåb med sporing af regnvand i spildevandskloakken. Det er et kendt problem at rensningsanlægget ikke har kapacitet til alt det vand som løber til.

Rotteplage: der er konstateret mange rotter ved stranden i år. ”Rottemanden” (kan bestilles ved Nordfyns Kommune, Teknisk forvaltning) har haft utallige besøg her denne sommer. En god ide er at få skiftet renovationsstativet med sæk til en lukket plastspand.

Brandbæltet i Erikshåb: Dennis Stentebjerg Hansen har anmodet bestyrelsen om at meddele de grundlejere langs brandbæltet, om selv at slå græsset ca. 1 meter fra skel/hegn, da Godsets maskine ikke kan komme helt ud til kanterne..

P-pladsen ved leddet: hen over sommeren er der registreret en del fortrinsvis udenlandske autocampere som holder på P-pladsen hele natten. Det er ikke lovligt. Bestyrelsen har skrevet til Nordfyns Kommune att. Borgmesteren om problemet. Håber på hyppige besøg af Politiet.

Vedtægter: Bestyrelsen har lavet udkast til nye love & Vedtægter, så de opfylder reglerne for foreninger og indeholder hensigtsmæssige formuleringer, samtidig gør de arbejdsgangen i bestyrelsen nemmere. Forslaget/udkastet skal ifølge nugældende vedtægter godkendes af mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

Spørgsmål og svar til formandens beretning:

Anders Karup, Halshusene nr.1 klagede over vejrenoveringen med ”knust asfalt”, asfaltklumperne er alt for store, de gående vrider benene og cvklisterne vælter.

Torben Ravn Hansen redegjorde for gennemgang den 23. okt. 2017 af hele området af 2 fra bestyrelsen og Dennis Stentebjerg Hansen fra godset Hofmansgave. Herunder svar på ovenstående;

Vejsving ved Knylevej – Olufsvej vil blive udvidet i højre side med ca. 1,5 m, efterfølgende vil 2 biler kunne passere hinanden.

Schrødersvej og Østervænget: Huller bliver påfyldt vejmateriale.

Hjortshøjvej: Hjørnet bliver beskåret så oversigts forhold bliver overskuelig.

Hjørnet Kollundsvej / Kirstensvej bliver beskåret. Er allerede sket!

Godset oplyser at vejmaterialet, som er brugt i okt. 2017, ikke har været af god kvalitet. Asfalten indeholder mange store klumper. Fremover vil man være mere opmærksom, næste gang der bestilles ny sending.

C. Syrak Larsensvej bliver belagt med en OB belægning (lige som på Østre Strandvej). Bumpene vil blive genretableret, denne gang med 4 m ”rigtig asfalt” før og efter bumpene.

Det overvejes at renovere bumpene på Erikshåb og Halshusene på samme måde.

Når godset slår græs på brandbælterne med deres store maskine, kan de nogle steder ikke komme helt ind til skel, disse steder vil lejerne blive bedt om selv at slå resten.

Der vil blive afspærret med store sten så bilkørsel i brandbælterne undgås.

Den del af skiltningen i området øst for enden af Østre Strandvej, der sorterer under Godset, vil blive vurderet om ændringer. Blandt andet giver et af skiltene for enden af Østre Strandvej, fri hastighed på Erikshåb m.v.

Efter ovenstående orientering kom der mange klager fra de forsamlede, over de store asfaltklumper der er brugt til vejrenoveringen, mange af klumperne har en størrelse på mellem 40 og 100 mm.

Der var stor enighed om at Godset er nød til at gøre noget, inden der sker en ulykke, Bestyrelsen vil derfor straks kontakte Godset, for at få det bragt i orden.

Jacobsen, Østre Strandvej nr. 25 opfordrede bestyrelsen til at benytte en virkelig skrap advokat, i tilfælde af problemer med genforhandling af lejekontrakter.

Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Aage Madsen gennemgik det reviderede regnskab.

Aage Madsen fremhævede den store lettelse for kasseren, at Godset nu opkræver vort kontingent sammen med januar indbetalingerne af grundlejen. Vi har ingen restancer fremover.

Regnskabet blev godkendt.

5. Eventuelle fremkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Aage Madsen gennemgik bestyrelsens forslag til nye vedtægter, der var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

I forbindelse med gennemgangen, blev der foretaget enkelte ændringer, blandt andet kunne Poul Evald Lorenzen, Karensvej nr.5 ikke acceptere at bestyrelsen kun kunne tegnes af formanden alene, det blev derfor aftalt at det både er formanden og kasseren der i fællesskab tegner foreningen, og kan efter bestyrelsens accept skriftligt forpligte foreningen.

Herefter blev forslaget godkendt af samtlige af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Forslaget til de nye vedtægter vil blive renskrevet, så det er klar til fornyet gennemgang på en ekstraordinært generalforsamling, hvor det så kan blive endelig godkendes.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Inden valghandlingen fik Aage Madsen ordet, hvor han i hovedtræk redegjorde for sin beslutning om ikke at modtage genvalg til bestyrelsen.

Aage Madsen udtalte følgende: Det har ikke været en nem opgørelse jeg foretog, da jeg samlede kendsgerningerne for og imod min fortsatte deltagelse i foreningens bestyrelse.

Facit blev, at jeg ikke fortsætter – det er der en række grunde til – og disse grunde er min egne holdninger til den virkelighed vi alle er en del af.

Foreningens bestyrelse og møderne kommer jeg til at savne. Det har været en skøn tid med mange indholdsrige diskussioner og mange forskellige opgaver, men den afmagt jeg har følt de sidste 2 – 3 – 4 år er desværre vokset. Det kan ikke bebrejdes bestyrelsen – vi har sammen kæmpet bravt, men vi bliver ikke hørt – kun hørt på.

Udviklingen i lejernes situation har i 10-året 2006 – 2016 medført en lejestigning på 137% og en salgspris forringelse på 23,85% + reparationer og alm. vedligehold. Jeg konstaterer, at bestyrelsen for fonden ”Stiftelsen Hofmansgave” udtaler, at man ikke vil forhandle lejernes situation med henvisning til lov om fritidshuse på fremmed grund – hvilket jeg mener er en fejlfortolkning af lovens tekst.

Torben Ravn Hansen og Suzanne Hruskova blev genvalg.

Lillian Madsen blev nyvalgt til bestyrelsen for en 1-årig periode.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for en 2 årig periode.

Claus Falkenby blev genvalgt.

Lisbeth Madsen blev nyvalget efter Lillian Madsen for en 1 årig periode.

8. Valg af revisor for en 2 årig periode.

Torben Knudsen. blev genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant for en 2 årig periode.

Ebbe Damsbo blev genvalg.

Nyvalgt Kaj Mortensen for en 1 årig periode.

10. Fastsættelse af kontingentforhold.

I følgende nugældende vedtægter bliver kontingentet hævet med 1 kr. til i alt 179,00 kr. pr. år.

11. Eventuelt

Lisbeth Madsen Rørmosevej nr.39 påtalte den store passivitet fra medlemmerne side, når det gælder om at gøre noget for foreningen. For eksempel forsøgte bestyrelsen for få år siden at få lavet en arbejdsgruppe, til hjælp med ideer til kontraktforhandlinger m.v., der var kun 1 der meldte sig, og i dag opstod der pinlig tavshed, da der blev efterlyst opstillings villighed til bestyrelsen.

Der blev til sidst udtalt ønske om at have bedre lydforhold, ved fremtidige møder.

Da der ikke var flere bemærkninger under eventuelt, takkede Ib Madsen for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til Henning Findshøj.

Henning Findshøj afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til dirigenten og bestyrelsen, og et tak for i aften til de fremmødte.

________________________ ___________________________

dirigent Ib Madsen referent Paul Hansen