eks. generalforsamling jan. 2018

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Referat af: Ekstraordinær generalforsamling

Dato: 11. januar 2018 kl. 19.00.

Sted: Otterup Hotel, Jernbanegade 2, 5450 Otterup

Referent: Paul Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Gennemgang og endelig godkendelse af nye vedtægter.

3. Nyvalg til bestyrelsen i stedet for Suzanne Hruskova.

4. Nyt om lejekontrakter.

5. Eventuelt.

Der var 69 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent.

Ib Madsen blev valgt med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Gennemgang og endelig godkendelse af nye vedtægter.

Det på den ordinære generalforsamling den 26. oktober 2017 godkendte forslag til nye vedtægter, blev grundigt gennemgået af Aage Madsen, som har gjort et stort stykke arbejde med redigeringen af disse, uden kommentarer fra de fremmødte.

De nye vedtægter blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Nyvalg til bestyrelsen.

Før valget fik dirigenten de tilstedeværendes accept af at foretage nyvalg til bestyrelsen som nedenstående.

Suzanne Hruskova har af personlige årsager ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Nyvalgt blev Jørgen Kolberg Nielsen, han får titlen som kasserer efter Aage Madsen, der har fungeret som kasserer indtil dags dato.

Suppleant Claus Falkenby har også ønsket at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager.

Nyvalgt som suppleant blev Morten Nielsen.

4. Nyt om lejekontrakter.

Henning Findshøj kunne oplyse, at vi har et fint og upåklageligt samarbejde med bestyrelsen for Stiftelsen Hofmansgave, og personalet på Godset.

Vi mener dog, vi er sat lidt ud af ”spillet” når der foretages ændringer i lejekontrakterne i forhold til dem der fremgår af Samarbejdsaftalen fra 2004, der ikke har været revideret siden den blev indgået. Samarbejdsaftalen fra 2004 ligger på hjemmesiden.

Bestyrelsen mener også at i forbindelse med de store offentlige grundskyldsvurderinger, har rykket balancen til væsentlig ugunst for grundlejerne i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for aftalen i 2004.

Vi har kontaktet Ret og Råd v. advokat Dolberg, for at få en vurdering af hvor vi står rent juridisk. Dolberg har også været behjælpelig med brev og dagsorden, som bestyrelsen har sendt til Stiftelsen, med hensyn til vore muligheder for billigere lejekontrakter / grundleje.

Vi korresponderer i øjeblikket med formanden for Stiftelsen Hofmansgave Klavs von Lowzow, med henblik på en forhandling vedrørende de fremtidige både 20- og 30 årige lejekontrakter.

5. Eventuelt

Torben Ravn Hansen der har fået til opgave at holde styr på adressekartoteket, har konstateret at hver gang vi fra bestyrelsen sender noget ud til medlemmerne, kommer der breve retur med påtegnet ”Adresse ukendt”. Der er også hver gang, der er e-mail, der ikke kan sendes på grund af forkerte e-mailadresser. Det resulterer i, at nogle af vore medlemmer ikke modtager det udsendte. Det er de enkelte medlemmers ansvar at sørge for at foreningen får de rigtige adresser, også ved adresseændringer. De medlemmer der ikke har oplyst de rigtige adresser, vil ikke i fremtiden modtage skriftlige meddelelser fra os.

Den bedste løsninger for begge parter, er af få vore beskeder på e-mail, da det både er hurtigere og mere sikkert.

Da der ikke var flere bemærkninger under eventuelt, takkede Ib Madsen for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til Henning Findshøj.

Henning Findshøj bød velkommen til de 2 nye i bestyrelsen, og håber vi alle får et konstruktivt samarbejde, ikke mindst til møderne med Stiftelsen

Tillige takkede han Suzanne Hruskova for hendes indsats i bestyrelsen gennem mange år, ikke mindst for hendes projekt vedr. Hjertestartere.

Der var også tak til Claus Falkenby for hans tid i bestyrelsen.

Henning Findshøj afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til dirigenten og bestyrelsen, og et tak for i aften til de fremmødte.

________________________ ___________________________

dirigent Ib Madsen referent Paul Hansen

Ps. Der var en præsentationsrunde og konstitueret møde efter generalforsamlingen.

Formand: Henning Findshøj

Næstformand: Torben Ravn Hansen

Sekretær: Paul Hansen

Kasserer: Jørgen Kolberg Nielsen

Medlem: Lillian Madsen

Medlem: Paul Kildemoes

Suppleant: Lisbeth Høg Madsen

Suppleant: Morten Nielsen