Generalfors. 31. okt. 2018

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Referat af: Generalforsamling

Dato: 31 oktober 2018 kl. 19.00.

Sted: Restaurant Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense N.

Referent: Paul Hansen

Indledning: Bjørn Wedelin fra Novasol / Dansommer er inviteret til at fortælle om udlejning af fritidsbolig.

Brian fra Realkredit Danmark, er inviteret til at fortælle om nedsparingslån.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

a. Forslag fra bestyrelsen.

b. Fastsættelse af kontingent.

c. Forslag fra øvrige medlemmer.

6. Valg af foreningens tillidsposter;

På valg for en 2 årig periode; Henning Findshøj, formand.

På valg for en 2 årig periode; Paul Hansen, sekretær.

På valg for en 2 årig periode; Paul Kildemoes, best. medlem.

På valg for en 2 årig periode; Lillian Madsen, best. Medlem.

På valg for en 2 årig periode; Lisbeth Høg Madsen, suppleant.

Alle er villige til genvalg.

Øvrige tillidsposter:

På valg for en 2 årig periode; Poul Ewald Lorenzen, revisor.

På valg for en 2 årig periode; Kaj Mortensen, revisorsuppleant.

7. Eventuelt. Hvor intet kan vedtages.

Indledning:

På vegne af bestyrelsen bød Henning Findshøj alle velkommen til Lejerforeningens ordinære generalforsamling.

Vi har i år inviteret Bjørn Wedelin fra Novasol / Dansommer og Brian fra Realkredit Danmark, for at fortælle om henholdsvis udlejning af fritidsboliger og nedsparingslån. (uden for referat).

Der var 65 fremmødte medlemmer heraf 47 stemmeberettigede.

Henning Findshøj bød endnu en gang velkommen til generalforsamlingen, og gik derefter til første punkt på dagsordenen (lidt ændret end tidligere udsendt) ”valg af dirigent”.

1. Valg af dirigent.

Ib Madsen blev valgt med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Bestyrelsens beretning.

Som skrevet i udsendte foreløbige beretning, var bestyrelsen til det årlige møde med Stiftelsen på Godset Hofmansgave den 19. marts 2018.

Der foretages ikke ændringer i bestående lejekontrakter. Vi blev enige om at genindføre 30 årige kontrakter, og de er trådt i kraft. Lejekontrakter oprettet efter 1. april 2014 følger gældende lov. Det er under overvejelse at få mulighed for at ”indfryse” halv grundleje for de lejere som har haft grund i mange år (ældre grundlejere). Stiftelsen laver ikke om på lejekontrakter før de ser de nye ejendoms/-grundværdiskattevurderinger. De 4 grunde overfor rensningsanlægget er sat på standby. Samtidig oplyses at rensningsanlægget lukker om 2-6 år, og grunden bruges til parkering. Mange lejekontrakter udløber i år 2023. Til den tid skal bestyrelsen og Stiftelsen forhandle nye kontrakter.

Dataforordningen: vi gør opmærksom på, at mail-og privatadresser m.m. behandles fortroligt og ikke videregives til offentligheden eller andre medlemmer. Bruges kun til registreringssamarbejde med Hofmansgave og i forbindelse med info fra bestyrelsen til medlemmerne.

Hofmansgave - har bekostet fast belægning og bump på C. Syrach Larsens vej, efter et stort ønske fra beboerne pga. høj fart og støvgener. Det er planen at der også udføres fast belægning på Erikshåb i foråret 2019. Der er allerede etableret flere bump på strækningen. Skilte med 20 km. i timen bliver også opsat i området (iflg. Godset inden november).

Grusvejene i Erikshåb bliver fremover holdt vedlige/renoveret med stabilgrus, og ikke som hidtil med knust asfalt.

Ekstra dræningsprojekt starter op på Østre Strandvej (oplyst til start uge 43) fra nr. 206 til 252. Projektet med den faste belægning på Østre Strandvej samt dræning af vejkassen blev betalt af Hofmansgave ( godt 800.000,- kr. ). Ikke lejere ved Godset har betalt ca. 4500,- kr.

Et medlem har meddelt, at indkaldelsen er sendt for sent ud, men iflg. De nye vedtægter, som blev godkendt på ekstra ordinær generalforsamling 11. jan. 2018, står der at generalforsamling indkaldes 2 uger før generalforsamlingsdato, generalforsamling holdes hvert år i sidste halvdel af oktober. Forslag kan således indsendes hele året.

Mail & privatadresser, et stort ønske fra bestyrelsen er, at medlemmer som får ny mailadresse/ skifter mail- og eller privatadresse meddeler dette til bestyrelsen. I år har vi fået 9 fejlmail retur,(sidste år over 35) og pt. ét postforsendte breve retur, (sidste år 5 breve retur med ubekendt adresse). Alene brevporto (5.500,- kr. denne gang) er en stor udgift for foreningen, porto stiger til kr. 10,- fra nytår.

1.

Vores forening er medlem af HSSF, Info fra Hasmark Strand Sommerhus Forening:

Renovationsordning, HSSF som er en paraplyforening for alle foreninger fra Tørresø til Hasmark meddeler at de for nyligt har afholdt møde med Nordfyns Kommune, angående indvendinger til kommunens plan om en ny renovationsordning i sommerhusområderne. Udfordringen var at hver sommerhusejer selv skal bringe sin dagrenovation til en eller flere lokalt placerede opsamlingssteder. Kommunens begrundelse herfor er, at de nuværende renovationsbiler kun vanskeligt kan komme rundt i området, ligesom der er arbejdsmiljømæssige ulemper for renovationsmedarbejderne. HSSF fremførte argumenter for at bevare afhentning af dagrenovation ved vore sommerhuse. En mulig løsning kunne være en 2-rums spand til bioaffald og restaffald, samt tømning fra skel hver 14. dag. Papir-pap-glas og metalaffald skal fortsat afleveres som i dag, hvor der som forsøg er opsat genbrugsbeholdere flere steder i området. Kommunen oplyser at der kan forventes en mindre takststigning.

Fællesvejene Østre Strandvej og Vestre Strandvej, er i sommerens løb repareret og er i fornuftig stand. Hofmansgave betaler kr. 100,- for hver af deres lejere, som benytter disse veje til deres sommerhus. Lejerforeningens bidrag til HSSF er kr. 20,- pr. medlem pr. år, som også dækker vedligehold af blåserne 300 m. fra stranden.

Seneste nyt om Pieren ved Strandoasen, på kommunens første udkast til budget 2019 var der afsat et beløb på over 4 mio. kr. til etablering, det blev imidlertid taget af budgettet igen. Der undersøges nærmere fremtidsplaner med projektet.

Udstykningsplaner for 2 nye sommerhusområder ved Hasmark Strand. Der foreligger ikke i skrivende stund noget nyt om hvorvidt kommunen modtager ministeriets godkendelse til realisering af planerne eller ej.

Adfærdsregler. HSSF vil gerne medvirke til at udbrede kendskabet til digelagets regler angående adfærd og færdsel samt hundeluftning på dige- og strandarealer. Disse er beskrevet på digelagets hjemmeside, men er især ukendt for turister. HSSF har for nyligt anmodet digelaget om at sikre en opdatering af skilte vedr.: forbud mod cykling på diget, samt adfærdsregler med hunde på diger og strandarealer.

Hjemmesiden. På HSSF’s hjemmeside http://www.hssf.dk kan du orientere dig om alle forhold vedrørende Sommerhusforeningen og dens aktiviteter.

Hjertestartere, området er nu næsten dækket med en hensigtsmæssig placering af hjertestartere. Vi håber at kunne få en manglende hjertestarter bevilget og opsat i 2019 på det midterste stykke af Østre Strandvej. Hjertestarteres placering kan man finde på: http://www.hssf.dk HSSF har pt. fået uddannet 20 frivillige hjerteløbere i vores område, der i tilfælde af alarmopkald står til rådighed for udførelse af hjertemassage og brug af hjertestartere.

2.

Parkering i Østparken, der er i sommers opstået problemer med de lejere med adresse på Østre Strandvej, som ikke har så stor en grund ved deres sommerhus, når de og deres gæster parkerer på et areal tilhørende Østparken. Der er afholdt møde mellem Lejerforeningen og formanden i Østparken, og vi forventer at finde en løsning. Der har ellers aldrig i de sidste 30 år været et problem, men det er kommet efter en ny bestyrelse er kommet til i Østparken?

Byggesag, i forbindelse med en byggetilladelse på Østre Strandvej 240, er der opstået en tvivl omkring bredden på en sti-gennemgang fra vejen til stranden. Der har været nabohøring, hvor der er klaget til Nordfyns Kommune. Denne klage er afvist, så nu ligger klagen ved Statsforvaltningen.

Kontingent til Lejerforeningen, bliver opkrævet af Godskontoret, tillige med grundlejen for januar kvartal gennem Stiftelsens BetalingsService.

Lejerforeningens - næste årsmøde med Stiftelsen er berammet til mandag, den 26. nov. 2018.

Besøg Lejerforeningens hjemmeside på: www.lejerforeningen-hafmansgave.dk

Bemærkninger til beretningen:

Halshusene 19: Er der nogen hold i at ældre grundlejere kan indfryse den halve grundleje hos Stiftelsen, og hvor længe skal de have været lejer?

Henning Findshøj svarede at der har været talt med Stiftelsen Hofmansgave om det, men der er ikke lavet nogen aftale. Vi vil tage det op på næste møde med dem.

Halshusene 21: Når der lægges asfalt på Erikshåb i foråret 2019, incl. Bump, kommer det da også til at gælde for Halshusene?

Halshusene 33: Tilsluttede sig ovenstående og tilføjede at skiltet ved P-pladsen bør ændres, da det ikke virker efter hensigten, der kommer adskillige biler kørende hen til bommen og må derfor vende om igen, det sker ofte i indkørslen til nr. 33. Når det bliver påtalt, kommer der nogle gange et ubehøvlet svar.

Når der er flere biler der skal ud på odden, sker det ofte at de første biler kører frem til bommen og holder i tomgang der indtil alle er kommet. Kunne de ikke bare mødes på P-pladsen og køre derfra samtidig.

Torben Ravn Hansen svarede og gav samtidig yderligere information om veje- og skilteforhold i hele Erikshåbområdet: Jeg er ikke helt sikker på om asfaltarbejdet på Erikshåb fortsætter, så det også gælder på Halshusene, men det vil jeg formode. Jeg følger op på det.

Alle asfalterede veje forsynes med bump som dem på C. Syrach Larsens Vej, omfanget aftales på stedet med Dennis Stentebjerg Hansen på Godset.

Øvrige veje vil blive vedligeholdt med stabilgrus, og ikke længere med knust asfalt. Om der fremover også kommer asfalt på disse veje vides ikke endnu.

Der opsættes nu nye skilte med teksten ”privat område max 20 km.” ved de 5 indkørsler til området. Overflødige skilte vil samtidig blive fjernet. Så må vi håbe det løser de fleste trafikale problemer i området.

Chikanerne med brøndringe på H. P. Fiskersvej fjernes, de har ikke haft den ønskede virkning.

Der er flere gange konstateret overnattende i autocampere på P-pladsen ved Halshusene. Da det er en offentlig P-plads, har vi henvendt os til Kommunen, der har fået politiet til at tage sig af sagen.

Vi gennemgår også området med hensyn til beplantning m.v. langs vejene. Afstanden fra vejmidten til beplantning m.v. skal min. være 3,00m.

Hybenroser på vandsiden af dige og veje tager Digelaget sig af, resten er op til grundlejerne at tage sig af.

Det kan lige tilføjes, at jeg har et meget fint og konstruktivt samarbejde med Godset.

Erikshåb 60: Er der noget nyt om 5% kontrakter?

Henning Findshøj svarede at det er der ikke. Stiftelsen vil ikke forhandle kontrakter før de nye vurderinger foreligger. Men alle kontrakter der er indgået efter 01. april 2014 er omfattet af den nye lov om sommerhuse på lejet grund.

Rørmosevej 39: Det store træ på hjørnet af Rørmosevej og Ebbavej står så langt ud mod vejen, så det er til gene for trafikken.

Torben Ravn Svarede at generelt er træerne fredet, men at han vil se på det sammen med Dennis Stentebjerg Hansen.

Der blev på mødet stillet forslag til opsætning af parkering forbudt på adgangsvejen til P-pladsen ved Halshusene, for at give passage for evt. redningskøretøjer. Vi vil tage forslaget med til mødet med Godset.

Kollundsvej 16: Spurgte til fremtidige renovationsregler.

Svaret var at det ved vi ikke. Det er HSSF der forhandler emnet med kommunen.

Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Jørgen Kolberg gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

5. Fremkomne forslag.

Bestyrelsen har stillet forslag til kontingentforhøjelse til Kr. 300,00 for 2019.

Forslaget blev godkendt.

6. Valg til foreningens tillidsposter.

På valg for en 2 årig periode; Henning Findshøj, formand.

På valg for en 2 årig periode; Paul Hansen, sekretær.

På valg for en 2 årig periode; Paul Kildemoes, best. medlem.

På valg for en 2 årig periode; Lillian Madsen, best. Medlem.

På valg for en 2 årig periode; Lisbeth Høg Madsen, suppleant.

Alle blev genvalgt.

Øvrige tillidsposter:

På valg for en 2 årig periode; Poul Ewald Lorenzen, revisor. Ønskede ikke genvalg.

Nyvalg til en 2 årig periode som revisor blev Tom Riber Jensen.

På valg for en 2 årig periode; Kaj Mortensen, revisorsuppleant. Blev genvalgt.

7. Eventuelt

Østre Strandvej 228: Kunne der evt. laves en telefonliste til brug for hurtig hjælp til personer i havsnød?

Det lyder umiddelbart som en god ide. Vi vil tale med HSSF om det, da det må høre under deres område. Pas på evt. juridiske forhold ved en sådan ordning.

Halshusene 19: Hvor mange har nøgle til leddet, det ser ud til at være mange.

Vi vil undersøge det, ved at spørge på Godset.

Da der ikke var flere bemærkninger under eventuelt, takkede Ib Madsen for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til Henning Findshøj.

Henning Findshøj afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til dirigenten og bestyrelsen, og et tak for i aften til de fremmødte.

________________________ ___________________________

dirigent Ib Madsen               referent Paul Hansen