Generalforsaml.2019

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Referat af: Generalforsamling

Dato: Tirsdag den 29 oktober 2019 kl. 19.00.

Sted: Restaurant Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense N.

Referent: Paul Hansen

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg for en 2 årig periode; Torben Ravn Hansen, Jørgen Kolberg Nielsen, Verkant (Lillian er udtrådt).

7. Valg af bestyrelsessuppleant:

På valg for 1 år: Lisbeth Høg Madsen, Morten Nielsen (villig til genvalg).

8. Valg af revisor:

På valg: Torben Knudsen.

9. Valg af revisorsuppleant:

På valg: Ebbe Damsbo.

10. Fastsættelse af kontingent, nuværende foreslås uændret kr. 300,-

11. Eventuelt. Hvor intet kan vedtages.

Der var 70 fremmødte medlemmer heraf 46 stemmeberettigede.

Henning Findshøj bød endnu en gang velkommen til generalforsamlingen, og gik derefter til første punkt på dagsordenen valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

Frede Kruse blev valgt med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

2. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Bestyrelsens beretning.

Fibernet: Bestyrelsen havde efterspurgt et møde med Energi Fyn vedr. mulig etablering af fibernet til Hasmark strand.

HSSF (Hasmark Strand Sommerhus Forening) fik et sådan møde i stand, og tilmeldingen er gået over al forventning, vi har pt. fået oplyst at 786 er tilmeldt, og fristen for gratis tilmelding er udsat til 25. okt. 2019.

Sidste nyt: Gravearbejdet igangsættes i uge 44 med 3 gravehold. Pt. har 825 tilmeldt sig fibernettet.

Evt. spørgsmål til fibernet skal rettes til Energi Fyn, Thomas Hofstedt Nielsen, mobil 29241382 eller 63171900.

Årsmødet med Stiftelsen Hofmansgave den 03. okt. 2019 blev følgende aftalt / debatteret:

De 30-årige lejekontrakter er blevet rigtig godt modtaget blandt medlemmerne.

Lejekontrakter oprettet efter 01. april 2014 følger gældende lov.

Grundlejerne skal selv sørge for fornyelse af lejekontrakter.

I skrivende stund er bestyrelsen i samarbejde med Godset ved at udarbejde ny samarbejdsaftale og ordensreglement. Disse forventes klar primo 2020.

Åbent – Landbrug på Hofmansgave søndag den 15. sep. 2019 var en stor succes med ca. 1800 besøgende.

Godskontoret på Hofmansgave har pt. kun telefontid om fredagen fra kl. 9.00 til 12.00.

Sidste nyt: Hofmansgave mangler en del opmåling af lejegrunde i Erikshåb området, tidspunkt for opmålingen er endnu ikke oplyst. Den enkelte grundlejer vil blive holdt informeret. Opmålingen vil blive udført efter behov, f.eks. hvis der skal søges om byggetilladelse m.v. Bom til Enebærodde er flyttet længere ud, og der er etableret vendeplads ved den nye bom.

Veje: Det er planen, at Hofmansgave får udført OB- belægning på alle gennemgående veje (ikke stikveje) i Erikshåb området. Der er allerede OB-belægning på Erikshåb, Halshusene og C. Syrach Larsens Vej. Der er lavet bump på disse veje, ikke alle lige effektive, men vi vil forsøge at få dem forbedret.

Det er sommerhusejernes ansvar, at oplysningerne i ejendommens BBR- register er korrekte. Dette gælder også installation af varmepumper m.v. Kommunen kan give bøder på op til kr. 5.000,00 hvis oplysningerne er forkerte eller mangelfuldt.

HSSF vil gerne have Lejerforeningen som fuldgyldigt medlem, hvilket betyder, at vi skal betale et kontingent på kr. 65,-/ år /medlem, i alt kr. 23.920,00 Vi betaler i øjeblikket et bidrag kun til Blåserne på kr. 20,- pr. medlem pr. år, i alt kr. 7.360,00.

Vejbidraget fra Hofmansgave er uforandret kr. 100,- pr. år for hver af de 110 medlemmer der bruger Østre- og Vestre Strandvej, i alt kr. 11.000,00. Spørgsmålet er om Lejerforeningen kan være fuldgyldigt medlem af HSSF, eller vi blot skal være bidragsyder? Vi gennemgår emnet, og det bliver sat til afstemning på generalforsamlingen.

Hjerteløber, HSSF vil betale for uddannelse af i alt 20 hjerteløbere i området. Der er stadig mulighed for at 9 personer pt. kan tilmelde sig til en gratis uddannelse og et medlemskab af hjerteløberforeningen. Tænk over det og tilmeld dig hos HSSF nu.

Græsslåning og andre støjende maskiner må kun benyttet i tidsrummet 10 – 12 og 14 – 18.

Fodring af fugle og andet vildt frarådes, man skal huske, at man derved også fodre rotterne, som er et stort problem i hele området. Så lad være med det.

E-mailadresser: Siden bestyrelsen sendte indbydelse ud den 01. okt. via mail, og den 10. okt. med brev, har vi modtaget 7 nye mailadresser, så vi er tæt på målet (8 har ikke PC / e-mail).

Besøg Lejerforeningens hjemmeside på: www.lejerforeningen-hofmansgave.dk

Bemærkninger til beretningen:

Der var mange af mødedeltagerne (derfor ingen nævnt, ingen glemt) der ytrede sig om evt. medlemskab af HSSF, herunder kontingent / bidragsyder.

Resultatet blev en stort tilslutning til at beholde den nuværende ordning, med et bidrag til blåserne på i alt kr. 7.360,- plus Stiftelsens bidrag til vejene på pt. kr. 11.000,- Vejbidraget er en aftale mellem Stiftelsen og HSSF, og er uden for vores indflydelse.

HSSF modtager pt. et samlet beløb på kr. 49,90 pr. medlem pr. år.

Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Da Jørgen Kolberg var forhindre i at møde op i dag, blev det reviderede regnskabet forelagt af Paul Hansen.

Lilian Andersen Østre Strandvej spurgte om, hvad vi får ud af at være medlen af Fritidshusejernes Landsforening (F.L.).

Vi får bl.a. en væsentlig rabat på vore forsikringer, advokatbistand i særlige tilfælde, vandstandsstignings prognoser m.v.

Lilian Andersen spurgte også om der var nogen fra vores bestyrelse, der var i bestyrelsen i L.F. Svaret var at det er der ikke.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

Der er indkommet følgende forslag fra Jonna og Jean Rochat, Ausavej 7:

Skiltning på Mollesvej, skilte med bump står ved Kirstensvej, men når man kommer fra Gravemaen, bliver Flex Trafik overrasket af bump.

Vejen om til parkeringspladsen ved Enebærodde mangler skilte, der bliver kørt for stærkt.

Sidste år var vi plaget af fyrværkeri, kunne de som udlejer deres sommerhus ikke gøre opmærksom på reglerne her.

Her er stadig mange løse hunde, hundebadning i havet er faktisk forbudt, når der er blåt flag.

Torben Ravn Hansen har haft møde med Dennis Stentebjerg Hansen hvor ovennævnte blev nævnt.

D.S.H. svarede at de omtalte veje, bump, skiltning m.v. sorterer under Nordfyns Kommune, og at han vil kontakte kommunen, med henblik på at få tingene i orden.

Med hensyn til fyrværkeri, løse hunde og hundebadning, kan vi kun henstille til sommerhusejerne om at overholde de gældende love. Turister der ikke er tilknyttet sommerhusene, kan vi kun håbe på at de overholde gældende love.

6. Valg aj 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg for en 2 årig periode; Torben Ravn Hansen, næstformand.

På valg for en 2 årig periode; Jørgen Kolberg Nielsen, kasserer.

Nyvalg for en 2 årig periode; Ib Madsen, best. medlem.

7. Valg af bestyrelsessuppleant.

På valg for en 2 årig periode; Morten Nielsen,suppleant.

På valg for en 1 årig periode; Lisbeth Høg Madsen, suppleant.

8. Valg af revisor.

På valg for en 2 årig periode; Torben Knudsen, revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

På valg for en 2 årig periode; Ebbe Damsbo, revisorsuppleant.

Alle blev valgt /genvalgt.

10. Fastsættelse af kontingent.

Der var stort flertal for uændret kontingent på kr. 300,00 for det kommende år.

11. Eventuelt

Torben Ravn Hansen gav følgende generelle orientering:

Godset vil beskære træer og buske i år efter nærmere aftale.

Brandbæltet bliver afspærret i den østlige ende med store sten, for at forhindre parkering.

Den nye bom ud til Enebærodde er sat i drift. Den vil kun kunne åbnes med kort, der udleveres på Godset. Godset kan deaktivere kortet efter brug, så det ikke senere kan misbruges.

Der er lavet en vendeplads ved den nye bom. Der bør snarest opsættes et skilt med ”parkering forbudt”.

Der vil fra januar 2020 blive helårstømning af dagrenovation i hele området. Indsamling af organisk affald forventes påbegyndt i år 2022.

På sigt er det planen at opstille 30 såkaldte ”genbrugsstationer” i sommerhusområdet.

Prisen for alt dette er endnu ikke fastsat.

Vejnavneskilte vil snart blive renoveret, så de næsten vil fremstå som nye.

Anders Karup Halshusene 1 vil gerne kende grundlejen på grundene i området, da han syntes at hans grundleje i forhold til bagboens er meget stor. Der henvises til Godset, da de er de eneste der kan svare på spørgsmålene.

Der er opsat en ny hjertestarter ved pumpestationen på Østre Strandvej.

Aage Madsen gjorde opmærksom på at evt. udlevering af medlemsregistret til bl.a. HSSF er ulovligt i forhold til Persondataloven.

Der var flere der påtalte at ved kraftig regn, stod vandet flere steder ”højt” over vejen.

Vi vil tage det med på næste vejsyn med Godset.

Lilian Andersen spurgte om hvem der skal sørge for at drænstenene langs Østre- og Vestre Strandvej vedligeholdes. Svaret var at det sorterer under HSSF.

Der blev spurgt til cykling og skiltning på diget. Svaret var at det hører under digelaget.

Da der ikke var flere bemærkninger under eventuelt, takkede Frede Kruse for god ro og orden, hvorefter han gav ordet til Henning Findshøj.

Henning Findshøj afsluttede generalforsamlingen med en stor tak til dirigenten og bestyrelsen, og et tak for i aften til de fremmødte.

________________________           ___________________________

dirigent Frede Kruse                       referent Paul Hansen