Generalforsamling 2021

generalforsamling 2021

 

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby.

 e-mail: lej.hofmansgave@outlook.dk

 

 

v / Formand Henning Findshøj. E-mail: henningfindshoej@gmail.com

 

 

 

 

 

Referat af: Ordinær generalforsamling

 

Dato: Mandag den 25 oktober 2021 kl. 19.00.

 

Sted: Odin Havnepark, Møde- og Konferencecenter Lumbyvej 11, 5000 Odense C.

 

Referent: Paul Hansen

 

 

 

 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab/budget for 2019/2020 og 2020/2021.

 

4. Fastsættelse af kontingentforhold. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300.-

 

5. Valg til foreningens tillidsposter:

 

I 2020 skulle ske valg for en 2-årig periode frem til 2022 af nedenstående:

 

a. Formand Henning Findshøj – villig til genvalg.

 

b. Sekretær Paul Hansen – villig til genvalg.

 

c. 1 b-medlem Paul Kildemoes – villig til genvalg.

 

d. 1 b- suppleant Lisbeth Høg Madsen – villig til genvalg.

 

e. Revisor Kai Mortensen – villig til genvalg.

 

f. Revisorsuppleant nyvalg efter Tom Riber Jensen.

 

 

 

I 2021 skal ske valg for en 2-årig periode frem til 2023 af nedenstående:

 

a. Næstformand Torben Ravn Hansen – er villig til genvalg.

 

b. Kasserer Jørgen Kolberg Nielsen -

 

c. 1 b- medlem Ib Madsen – er villig til genvalg.

 

d. 1 b- suppleant Morten Nielsen – villig til genvalg.

 

e. Revisor Torben Knudsen – villig til genvalg.

 

f. Revisorsuppleant Ebbe Damsboer villig til genvalg.

 

 

 

6. Indkomne forslag:

 

Ingen – skulle jf. vedtægterne være indsendt senest 1. oktober

 

7. Eventuelt. Herunder orientering vedr. ny Samarbejdsaftale og nyt Ordensreglement.

 

Der er kommet 2 Ændringsforslag til Ordensreglementet afsnit 6.5 Støj.

 

Mark Lysemose vil foreslå teksten fra 2004 genindført i Ordensreglementet.

 

Preben Greibe vil foreslå følgende tekst: ”Anvendelse af motoriserede haveredskaber o.l. må kun finde sted på tidspunkter, hvor det er til minimal gene for de omkringboende”. Svarende til Hofmansgaves tidligere formulering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var 88 fremmødte medlemmer heraf 58 stemmeberettigede.

 

 

 

Henning Findshøj bød velkommen og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen bliver optaget på USB, og gik derefter til første punkt på dagsordenen, valg af dirigent.

 

 

 

1. Valg af dirigent.

 

Torben Knudsen blev valgt med akklamation.

 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

 

 

 

Dagsordenen blev godkendt.

 

 

 

 

 

 

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

Ved formand Henning Findshøj.

 

Corona situationen ser ud til at lysne, og Lejerforeningens bestyrelse glæder sig til at kunne invitere ”gamle”, såvel som de mange nye medlemmer velkommen til den årlige generalforsamling.

 

Som noget nyt bliver den afholdt i Odin Havnepark. Lumbyvej 11, 5000 Odense C.

 

 

 

Der serveres et lettere traktement efter generalforsamlingen, for de tilmeldte.

 

 

 

Inden for de sidste 22 måneder er der kommet mange nye lejere til Hofmansgaves grunde. Vi har konstateret, at en del har til sinde at udleje huset. Derfor må vi bede om, at Ordensreglementet ligger i huset, så det er tydeligt for turister, at hunde, katte og andre husdyr ikke strejfer rundt udenfor den enkelte lejers grund. Ligeså skal hunde føres i snor og, at efterladenskaber straks bliver fjernet. Det er udlejers ansvar, at dette bliver overholdt.

 

 

 

Landinspektørfirmaet GEO-Partner er af Hofmansgave blevet bestilt til at opmåle og afmærke brugsgrænserne på grundene. Undersøgelser og opmåling er udført med efterfølgende afmærkning med jernrør (skelpæle).

 

Hvis man i forbindelse med en senere om- eller tilbygning ønsker en kopi af opmålingsplanen med lejeareal, kan den rekvireres på godskontoret mod betaling af et gebyr.

 

 

 

Det Nordfynske Kystsikrings- Dige- og Pumpelag har i foråret foretaget sandfodring af kysten udfor Østre Strandvej. Skråningssikring langs Erikshåb er omlagt og forhøjet til kote 2,85. Der er ønsker fra medlemmer om forlængelse af høfder ud for Ebbasvej, samt sandfodring af kysten langs Erikshåb og Halshusene. Ønskerne er videregivet til Digelaget.

 

 

 

Foreningen har overtaget de sidste 4 blåsere ud for Erikshåb og Halshusene, hvilket vil kunne ses i regnskabet.

 

 

 

Hofmansgave har udstykket og udlejet 3 nye grunde i Østervænget. Så vi er nu 371 medlemmer i foreningen.

 

 

 

Stiftelsen Hofmansgave har i 2020 forbedret Rørmosevej, Kollundsvej og H.P.Fiskersvej med OB belægning, og i 2021 er det Knylevejs tur. Man har besluttet, at Bjørn Hansens Vej og Højholdsvej også får belægningen, da de betragtes som gennemgående veje. Der bliver også etableret bump.

 

 

 

Vi har sammen med Stiftelsen Hofmansgave udarbejdet forslag til Samarbejdsaftaler og Ordensreglement. Nærmere herom under pkt. 7.

 

Emnet omkring støj i området, især om natten, har vores store opmærksomhed. Der er kommet forslag fra medlemmer om ændring af regler for støj.

 

Nuværende regler er en generalforsamlingsbeslutning fra 2019 med følgende tekst: Anvendelse af motoriserede haveredskaber må kun finde sted på tidspunkter 10-12 og 14-18.

 

 

 

På det årlige møde med Stiftelsen Hofmansgave på godset gennemgik vi Samarbejdsaftalen uden væsentlige meningsforskelle. Hvorimod Ordensreglementet gav en del debat. Bl.a. med beskæring / fældning af store træer, hegn og skel, larmende maskiner på alle tidspunkter af dagen, høj fart på vejene, husspektakler, langtidsudlejning af sommerhuse m.m.

 

Orientering om mange og væsentlige problemer omkring et hus på Bjørn Hansens Vej.

 

 

 

Det planlagte ”åbent hus” arrangement på Hofmansgave gods, som var planlagt i 2020, forsøges afholdt i august / september 2022. Mere herom på et senere tidspunkt næste år.

 

 

 

Lejerforeningen er medlem af Fritidshusejernes Landsforening (FL), hvor vi har mulighed for juridisk hjælp fra advokat. Gennem FL har bestyrelsen flere lovpligtige forsikringer med store rabatter. FL har bl.a. høringsret i Bolig- og Planstyrelsen, hvor store sommerhuse med max. 150 m2 bliver diskuteret, samt høringsret i Danmarks Naturfredningsforening.

 

 

 

Til slut vil jeg gerne takke min bestyrelse for godt samarbejde i årets løb. Især er enkelte poster forbundet med mange timers arbejde. Det bør påskønnes. Somme tider kan det godt være lidt ”øv”, når der kommer, efter vores mening, ubegrundet kritik af vores arbejde, for vi gør hvad vi kan og altid i Lejerforeningens interesse.

 

Husk, vi er ikke alle ens, vi skal være her alle sammen og skal tage hensyn til hinanden.

 

 

 

Herefter ved næstformand Torben Ravn Hansen.

 

Til orientering om det praktiske samarbejde, bl.a. vej- og grundsyn i området med godsinspektør Dennis Stentebjerg Hansen.

 

 

 

Der er planlagt OB belægning på hele Knylevej til foråret 2022. Ligeledes er der planlagt OB belægning på Bjørn Hansens Vej og Højholdsvej.

 

Der er et lille problem i krydset Rørmosevej og Færingevej incl. strækningen op til enden af Østre Strandvej. Godset og foreningen Færingevej vil forhandle om et fælles projekt for dette område.

 

 

 

Vi vil på næste vejsyn med godset bringe problemet op vedrørende parkering på Østre Strandvej. Der holder så mange biler på vejen i sommerhalvåret, at gennemkørsel er besværliggjort, det duer ikke. Især kan det give problemer for redningskøretøjer. Så det henstilles til bilisterne at finde andre steder at parkere.

 

 

 

Der har været nogle spørgsmål om træer. Der har været spurgt om, hvor høje træerne i området må være. Svaret er, ”lige så høje de er i stand til at blive”. Hvis man er generet af et træ, der står i skel, kan man prøve med hegnsloven i hånden at kontakte godset for en evt. løsning.

 

Hidtil har det været sådan, at man kunne henvende sig på godset for at få et træ beskåret eller fældet, hvis det skønnes at være en fordel. Vi har fået den besked fra godset, at fremover vil det være sådan, at man stadig skal henvende sig til godset, der så vil sende en kyndig træekspert, der vil vurdere om det omtalte træ er til fare for nogen, inden der må foretages yderligere.

 

I skal være opmærksom på at træerne i første og anden række er fredet (fredskov). Det forholder sig sådan, at træer man selv har plantet, længere bagud i området, har man til en vis grad råderet over. Men det vil til enhver tid anbefales at kontakte godset, inden man foretager større indgreb i træerne. Tidligere har det været sådan, at vi i bestyrelsen ofte har været ”mellemmand” mellem grundlejer og godset i ovenstående tilfælde.

 

Fremover skal grundlejerne selv kontakte godset med alle forhold vedrørende træer uden foreningens mellemkomst.

 

 

 

Efter vi fik ryddet brandbæltet og sået græs, har vi oplevet, at arealet har være benyttet til parkering. Det er naturligvis meget brandfarligt, da en varm bil nemt kan antænde det høje og tørre græs. For at forhindre indkørsel til brandbæltet ved Mollesvej er der lavet en afspærring med store sten.

 

 

 

Der er klaget over, at mange biler kører for stærkt på Mollesvej, som er en kommunal vej, Jeg har sammen med godset haft et møde med kommunen. Med det resultat, at kommunen har fået lavet nogle bump på vejen, og vil i øvrigt ikke foretage sig mere.

 

 

 

Parkering på Thygesvej fra rensningsanlægget til den offentlige P-plads ved stranden var så problematisk, at det gav problemer for redningskøretøjer. Der blev med politiets godkendelse lavet en parkeringsfri zone. Der er nu opsat P forbudtskilte langs vejen. P bøderne er meget høje.

 

 

 

Der har været problemer med dræn på Østre Strandvej. Det er OK nu.

 

Der er foretaget spuling af drænrør i 2021.

 

Den åbne rende bag Fløjvejen på Østre Strandvej er næsten helt tilstoppet og skal derfor straks renses. Godset kontakter pumpelaget, der ejer renden om at få det gjort.

 

Kloak på Østervænget har været defekt og er netop nu blevet bragt i orden.

 

Skilt på Hjortshøjvej har været påkørt og er fjernet. Et nyt opsættes i rabatten i højre side af vejen.

 

På Olufsvej bliver der opsat et spejl i svinget for at forbedre oversigtsforholdene på stedet.

 

Der vil i den kommende vinter blive udskiftet eller renoveret de beskadigede og beskidte skilte i området.

 

Der er ønske om trappegelænder ved trappe over fjorddiget ved pumpebrønden. Digelaget har tilladt godset at sætte det op.

 

 

 

Parkeringspladserne over for rensningsanlægget er på sigt planlagt udstykket og udlejet til sommerhuse. Godset afventer nedlæggelse af renseanlægget, hvor parkeringsplads kan etableres. Alternativ er at fælde det grønne område syd for renseanlægget og etablere parkeringsplads der.

 

P.t. er en del af de nuværende P-pladser over for renseanlægget udlejet til FynBus til vende-holdeplads.

 

Godset har planer om at opføre nye stalde til 375 køer. Der vil herefter være plads til i alt 900 køer. Ansøgning til byggeriet er indsendt og under (lang) behandling, da der er indgivet klager over projektet.

 

 

 

Der er i øjeblikket temmelig mange huse til udlejning. Der må i følge ferieloven udlejes i hele perioden fra 1. marts til 30. oktober. Resten af året må der udlejes eller benyttes af ejer i op til sammenlage 9 uger. I udlejningshusene er det grundlejers pligt at sikre, at lejerne er bekendt med og overholder Ordensreglementet, læg en kopi i huset på sprog lejerne kan forstå. Det bør specielt påpeges, at hunde skal føres i snor uden for parcellen, hvor de bor. Dette gælder også for alle andre.

 

 

 

En beboer på Erikshåb har talt med Dennis Stentebjerg Hansen om at få sat en bom tværs over Erikshåb.

 

Svar er: Det kan oplyses at Foreningen Erikshåb, tidligere har gjorde et stort arbejde for at få sat sådan en bom op. Vi fik afslag fra politiet og redningsvæsenet, da vejen er en redningsvej. Dette afslag har Lejerforeningen været bekendt med siden afslaget blev givet. Vi kan forvente, at der aldrig vil komme en bom tværs over Erikshåb eller på andre redningsveje.

 

 

 

 

 

Bemærkninger til beretningen:

 

Flemming Larsen Erikshåb 27 opfordrede til, at vi grundlejere tager os sammen til at føre hunde i snor, Det ”slasker” en del steder. Der er beskrevet nogle træer i Ordensreglementet, der ikke må plantes i nærheden af dræn. Hvad så med de træer der står der i forvejen? Pas på der ikke ryger for mange træer i den del, der er fredskov.

 

Svaret vedr. hunde i snor er, at vi er fuldstændig enige, at efterladenskaber straks skal fjernes af hundelufteren.

 

Svaret vedr. træer er, at hvis træernes rødder går ind og tilstopper et dræn, skal det fældes, hvis godset finder det nødvendigt.

 

 

 

Claus Falkenby Halshusene 19: Er der noget nyt med hensyn til HSSF og blåserne ud for os? Henning Findshøj svarede hurtigt på spørgsmålet. Vi har ingen forbindelse med HSSF. Vi gav tidligere kr.40,- pr. medlem som bidrag til blåserne, men de ville have kr. 65,-. Det kunne vi ikke være med til, og derfor sluttede vi vores bidrag og viderefører nu de 4 blåsere ud for os selv.

 

 

 

Birgit Møller Halshusene 21 spørger om, hvem der har vedligeholdelsespligten med hensyn til de mange huller i vejen ved skovbørnehaven. Svaret er, at vi beder godset om at kontakte kommunen for at få bragt vejen i ordentlig stand, da det er deres vej.

 

Birgit Møller spurgte ligeledes til, om hvem der skal / må ringe til Politiet, ved ulovlig parkering. Svaret er at det må vi alle, og så må vi håbe det virker. Det har ved flere henvendelser til Politiet været forgæves. Vi har ingen sanktionsmuligheder.

 

 

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

Regnskabet for 2019 - 2020 er fremsendt til medlemmerne sidste år. Da regnskabet ligner regnskabet i år, går jeg direkte til regnskabet i år.

 

Jørgen Kolberg gennemgik det reviderede regnskab og budget for i år. Det er fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

I forbindelse med gennemgangen af budgettet blev følgende punkter suppleret med uddybende forklaringer: Porto og kontorartikler er steget til kr. 17000, bestyrelsen har besluttet at købe 2 brugte PC`r til formand og næstformand, da vi mener, det er mest praktisk, at deres arbejde ligger for sig selv. I stedet for at få det blandet med deres private ting.

 

Bemærkninger til regnskabet.

 

Der var spørgsmål fra 2 eller 3 spørgere. Men lyden på vores optagelse er for svag til at høre, hvem der spurgte, og hvad der blev spurgt om. Så det er kun svarene, der kan gengives.

 

Pengene står i Arbejdernes Landsbank. De må ikke ifølge vedtægterne investeres i værdipapirer.

 

Administrations- og kørselsudgifter dækker bl.a. kørselsudgift for de enkelte bestyrelsesmedlemmer til møder m.v.. Herudover får formanden dækket kørsel til hyppige ture til sommerhusområdet, for derved at udføre de mange forskellige opgaver der opstår.

 

Prisen for de to brugte bærbare PC´r er ca. kr. 11.500,- . Beløbet dækker også installation af programmer og serviceaftale.

 

 

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 

4. Fastsættelse af kontingentforhold.

 

Uændret kontingent kr. 300,- blev godkendt.

 

 

 

5. Valg til foreningens tillidsposter.

 

I 2020 skulle ske valg for en 2-årig periode frem til 2022 af nedenstående:

 

a. Formand Henning Findshøj – genvalgt.

 

b. Sekretær Paul Hansen – genvalgt.

 

c. 1 b-medlem Paul Kildemoes – genvalgt.

 

d. 1 b- suppleant Lisbeth Høg Madsen – genvalgt.

 

e. Revisor Kai Mortensen – genvalgt.

 

f. Revisorsuppleant nyvalgt – Stig Vorstrup

 

 

 

I 2021 skal ske valg for en 2-årig periode frem til 2023 af nedenstående:

 

a. Næstformand Torben Ravn Hansen – genvalgt.

 

b. Kasserer Jørgen Kolberg Nielsen – genvalgt.

 

c. 1 b- medlem Ib Madsen – genvalgt.

 

d. 1 b- suppleant Morten Nielsen – genvalgt.

 

e. Revisor Torben Knudsen – genvalgt.

 

f. Revisorsuppleant Ebbe Damsbo – genvalgt.

 

 

 

6. Indkomne forslag.

 

Der var ingen forslag indsendt inden for tidsfristen.

 

Der har været en del uro omkring støj i området. Derfor har generalforsamlingen accepteret at tage emnet op her ud fra de sene fremsendte forslag.

 

Mark Lysmose Lüttichauvej 4: Jeg så gerne hele afsnittet ”græsslåning og anden støjende maskiner må kun benyttes i tidsrummet 10-12 og 14-18” slettet.

 

Carsten Simonsen H.P. Fishersvej 18 og Palle Jørgensen Bjørn Hansensvej 6 foreslår ny tekst vedr. støj.

 

Tekst: ”Anvendelse af motoriserede haveredskaber o.l., må kun finde sted på tidspunkter, hvor det er til minimal gene for de omkringboende”.

 

 

 

 

 

Begrundelse / spørgsmål:

 

Mange af os har meget store græsplæner, som tager så lang tid at klippe.

 

Vejret kan være afgørende for, hvornår vi kan klippe.

 

Vi har andre gøremål, som skal passe sammen. Ofte kommer vi i sommerhuset kun for at ordne haven. Skal vi sætte os ind og vente til kl. bliver 14.00, før vi kan fortsætte?

 

Hvis vi har håndværkere, skal de så holde pause mellem kl. 12 og 14. Hvis ikke hvad er forskellen på støj?

 

Grundlejere som lejer, deres sommerhus ud, kan i princippet kun slå græs i tidsrummet kl. 10.00 og 12.00.

 

Det er ikke alle, der kan nå at slå græs på 2 timer.

 

Gælder de samme regler også uden for højsæsonen?

 

Ville man acceptere lignende regler på jeres hjemadresse?

 

Tidspunkter kan være medvirkende til at skabe splid blandt de omkringboende.

 

 

 

Emnet gav som forventet megen debat, der mundede ud i en vejledende afstemning med følgende resultat:

 

Bibeholde de nuværende regler gav 14 stemmer.

 

Ændre tekst, som ovenfor er foreslået, gav 39 stemmer.

 

 

 

Bestyrelsen vil forsøge at forhandle den nye tekst ind i Ordensreglementet.

 

 

 

7. Eventuelt

 

Steen Rasmussen Østervænget 4 påpegede, at der er uoverensstemmende mellem pkt. 6.3 om støj og pkt. 3.2 festtelt i det foreløbige Ordensreglementet.

 

 

 

Suzanne Hruskova Østre Strandvej 206 har boet i sit sommerhus i mange år og har ikke været plaget af støjende naboer. Vi har altid kunne snakke om at tage hensyn til hinanden.

 

 

 

Mark Lysemose Lüttchauvej 4 er enig med Steen Rasmussen og vil gerne have en begrundelse over bestemmelserne i punktet vedr. festtelte. Er det noget bestyrelsen har fundet på, eller er det et krav fra Hofmansgave?

 

Man skal være opmærksom på ikke at blive for restriktive.

 

 

 

Harny Hansen Erikshåb 63 mener den store hæk i svinget på Knylevej, spærre for oversigtsforholdene. Det vil blive forbedret ved opsætning af trafikspejl. Kan det være rigtigt at grundene er blevet større efter opmåling. Det med manglende oversigtsforholdene gælder i øvrigt mange steder i området.

 

 

 

Det er et offentligt krav, at grundene skal være opmålt af autoriseret landmåler. Grundstørrelsen skal opgives ved enhver byggesag.

 

 

 

Pia Rasmussen Halshusene 9 spørger om, hvem der bestemmer, hvad der skal stå i Ordens- reglementet.

 

 

 

Svaret er, at det er en forhandling imellem Stiftelsen Hofmansgave og Lejerforening.

 

Lejerforeninger er repræsenteret ved den valgte bestyrelse.

 

 

 

Svaret fra bestyrelsen er: Ordensreglementer har været gældende i mange år og er lovpligtige ifølge lejekontrakterne. I det nye foreløbige Ordensreglement er mange af punkterne en gentagelse fra tidligere. Vi har netop taget forslaget med på generalforsamlingen, for at høre jeres kommentarer.

 

Vi vil en af de nærmeste dage gennemgå vores forslag til nyt tilrettet Ordensreglement, ud fra hvad der er kommet af kommentarer / forslag.

 

Hvorefter vi vil forelægge det for Stiftelsen Hofmansgave til forhåbentlig godkendelse og underskrift.

 

 

 

Vi er blevet opfordret til i så vid udstrækning som mulig at erstatte formuleringen ”forbudt” med ”henstilling”.

 

 

 

Jean Rochat Ausavej 7 kunne oplyse, at der kommer flere udbydere på fibernettet fra 01.01. 2022.

 

 

 

Formand Henning Findshøj sluttede af med at sige tak for de mange bemærkninger og kommentarer

 

 

 

Husk, i er altid velkommen til at fremsende forslag, spørgsmål, kommentarer, eller hvad i ellers vil tale med os om.

 

 

 

Referatet af Generalforsamlingen er hermed godkendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent Torben Knudsen Referent Paul Hansen

 

 

 

 

 

Originalen er underskrevet af begge parter.