vedtægter

vedtægter

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

Vedtægter

1. Foreningen, navn, hjemsted og formål.

Foreningen ”Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby” er en forening stiftet på grundlag af "Danmarks Riges Grundlov" af 5. juni 1953, § 78, stk.1 og den af "Stiftelsen Hofmansgave" udfærdigede særlige aftaler "standard lejekontrakt", hvori det i afsnittet om Lejerforeningen fremgår:>Enhver lejer af grundlodder på matrikler tilhørende godset Hofmansgave er pligtige medlemmer af "Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby"<, dermed er lejerforeningen en lukket forening.

Foreningens CVRnr. er37939617 og hjemsted er Hasmark Strand Nordfyns kommune.

Foreningens formål er at varetage lejernes fælles interesser, og at samarbejde med bestyrelsen for "Stiftelsen Hofmansgave" og ansatte på godset Hofmansgave.

2. Medlemmerne.

Medlemsskabet er obligatorisk for enhver, der indgår lejekontrakt med Stiftelsen Hofmansgave.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

Ingen kan vælges til tillidsposter uden enten at være til stede på generalforsamlingen eller mødet – eller forud skriftligt at have meddelt tilsagn om valg.

Medlemmer af lejerens husstand og evt. medejere har møde- og taleret på generalforsamlinger og er valgbare til tillidsposter i foreningen - dog kun et medlem per lejekontrakt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved stemmeafgivelse kan der dog kun afgives 1 stemme for hvert lejemål.

Samejere betaler kun normalkontingent for et medlem, men samejerne hæfter dog solidarisk for betalingen.

I sager af betydning for lejere kan foreningen yde medlemmerne juridisk støtte.

Hjemadresseændringer samt så vidt muligt mailadresse skal meddeles foreningen senest en måned efter ændringen.

Bopælsadresse og mailadresse er fortrolige oplysninger, som ikke videregives til offentligheden eller menige medlemmer. Det er kun et registersamarbejde med Godskontoret ifbm.kontingentet.

3. Lejerforhold

Lejerforeningen er lejernes forhandlingsorgan over for Stiftelsen Hofmansgave.

Lejerforeningen forhandler indhold og fortolkning af lejekontrakt, samarbejdsaftale samt ordensreglement.

Lejerforeningen varetager det enkelte medlems kontraktlige rettigheder.

Forud for indgåelse af principielle aftaler mellem Stiftelsen og lejerforeningen forelægges forhandlingsresultatet for foreningens generalforsamling.

4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste halvdel af oktober måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning (fremlægges af et medlem af bestyrelsen.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Vedtagelse af næste års kontingent.

6. Valg til foreningens tillidsposter.


             Bestyrelsen:

             1. Valg i lige år formand og sekretær (for en 2-årig periode).

             2. Valg i ulige år næstformand og kasserer (for en 2-årig periode).

             3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for en 2-årig periode).

             4. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (for en 2-årig periode).

             Øvrige tillidsposter:  

             1. Valg af 1 revisor (for en 2-årig periode).

             2. Valg af 1 revisorsuppleant (for en 2-årig periode).

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt, hvor intet kan vedtages.

Tidligst 6 uger før og senest 4 uger før generalforsamlingsdatoen udsendes indkaldelse til generalforsamlingen pr. mail eller post med bestyrelsens beretning i hovedtræk, det reviderede regnskab samt indkomne forslag.

Formanden / et bestyrelsesmedlem fremlægger bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen får mulighed for at kommentere.

Kassereren fremlægger det revderede regnskab og budget, som generalforsamlingen får mulighed for at kommentere.

Forslag fra medlemmerne skal være skriftlige og være foreningen i hænde senest 1. oktober før næstkommende generalforsamlingen. Forslag kan fremsættes hele året.

Ved fremsættelse af udgiftsforslag som er særligt udgiftskrævende, skal de være ledsaget af overslag over udgifternes størrelse og forslag til omkostningernes dækning. Udgiftsforslag indsendes til formanden senest 1. oktober.

På forlangende af bestyrelsen eller 10 medlemmer på en generalforsamling, skal skriftlig afstemning afholdes over et givent emne.

Generalforsamlingen vælger for en 2-årig periode:  I lige år vælges formand og sekretær, i ulige år vælges næstformand og kasserer.                                         

 Hvert år vælges 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Efter hvert valg består foreningens bestyrelse  af formand, næstformand, sekretær, kasserer,  2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter.             

Yderligere tillidsposter er 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Punkt 7: "Eventuelt" er en mulighed for debat. Under dette punkt kan der ikke ske vedtagelser.

Bestyrelsen udfærdiger et af referenten underskrevet referat, der skal godkendes og underskrives af dirigenten.

5. Bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som dog på intet tidspunkt kan give bestyrelsen flere beføjelser end indeholdt i foreningens love.

Formanden samt et bestyrelsesmedlem tegner foreningen, og kan efter bestyrelsens accept skriftligt forpligte foreningen.

Formanden udfærdiger mødedagsorden i samarbejde med sekretæren efter bestyrelsens ønsker.

Næstformanden fører / ajourfører foreningens medlemsregister. Medlemsregistret er ikke offentligt, men koordineres med godskontoret / udlejer.

Kasseren fører foreningens regnskab og bankkonto, og er medansvarlig for kontingentarbejde med godskontoret og for kommunikation gennem Virksomheds Registret (CVR).

Formand, næstformand,kasserer og sekretær modtager godtgørelse for kontorhold.

Den samlede bestyrelse sikrer, at foreningen og bestyrelsen er behørigt forsikret med mindst lovpligtig arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, underslæbsforsikring samt it / hackingforsikring.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst en over halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

Ved eventuel udtrædelse af et eller flere medlemmer af bestyrelsen indenfor valgperioden, vælges der ved næstkommende ordinære / ekstraordinære generalforsamling suppleanter for disse. I den mellemliggende periode konstituerer bestyrelsen sig.

Bestyrelsens møder afholdes på skift hos bestyrelsens medlemmer. Udgiften herfor afholdes af foreningen. Bestyrelsen fastsætter beløbsrammen.

I tilfælde af afstemning ved bestyrelsesmøder vil formandens stemme ved eventuel stemmelighed gælde for 2 stemmer.

Alle valg og afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal, hvor ikke andet er foreskrevet i vedtægterne. I særlige hastesager kan bestyrelsen afgøre foreningens holdning til emner gennem beslutnings-mail.

Efter behov kan medlemskredsen opdeles i mindre enheder, lige som der kan nedsættes særlige udvalg. Repræsentanter for disse kan deltage i bestyrelsens møder, ligesom der kan afholdes et særligt repræsentantskabsmøde ved sommerens afslutning.

Foreningen samarbejder med de øvrige interesseorganisationer gennem medlemsskaber, og ser det som sit mål, at øve indflydelse på love og regler om fritidshuse på fremmed grund samt alle relevante lovtekster og fortolkning af disse.

6. Økonomi.

Regnskabsåret er 1. august til 31. juli.

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag, og er gældende fra 1. august samme år.

Kontingentet forfalder til betalinghvert i januar kvartal og opkræves  af Stiftelsen Hofmansgave sammen med opkrævning af grundlejen for januar kvartal. 

Sker betalingen ikke rettidigt afsendes påmindelse med rykkergebyr.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og på anden måde honorere udført arbejde.

7. Ordensregler:

Foreningens medlemmer følger de af Stiftelsen Hofmansgave og denne forening i fællesskab udarbejdede ordensregler senest af juli 2004.

8. Gebyrer:

Foreningens gebyrpolitik følger de af Forbrugerombudsmandens anbefalede satser. Der tillægges foreningens omkostninger.

9. Vedtægtsændringer.

Ændringer i vedtægterne kan foretages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

Såfremt et ændringsforslag bliver vedtaget med simpelt flertal uden at foranstående betingelser er opfyldt, kan bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling og på ny sætte ændringsforslaget til afstemning.

Opnår ændringsforslaget på ny simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, er det godkendt som vedtaget.

10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden, kan indvarsles med 14 dages skriftlig varsel af bestyrelsen eller 25 medlemmer.

11. Ophævelse af foreningen.

Foreningen kan ikke ophæves uden ændringer i bestående lejekontrakter.

- - - - - - - - - - - -

Ovenstående vedtægter er på generalforsamlingen den 30. oktober 2023 vedtaget med en ændring i pkt. 4: Indkaldelsesfrist.Ovenstående vedtægter er på den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2018 vedtaget som ændringer af de på den ekstraordinære generalforsamling 12. november 2015 og på den ordinære generalforsamling 22. oktober 1992 og på den stiftende generalforsamling den 14. marts 1978 vedtagne love for foreningen.