Ordensreglement

 

Ordensreglement

 

aftalt mellem

 

Stiftelsen Hofmansgave

( Stiftelsen )

og

 

Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

( Lejerforeningen )

 

Ikrafttrædelse 01.marts 2022

 

 

1. Område

 

1.1. Dette ordensreglement er aftalt mellem Stiftelsen Hofmansgave som udlejer og Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby der repræsentant for lejerne af 371 sommerhusgrunde beliggende på 8 matrikelnumre i sommerhusområdet Hasmark/Hofmansgave.

1.2. Enhver beboer eller besøgende i husene på lejet grund i området er forpligtet til at overholde dette reglement, og selvfølgelig alle gældende lovbestemmelser, som ikke er omtalt i reglementet.

1.3 Ordensreglementet er et supplement til lejekontraktens afsnit om Bebyggelse, benyttelse m.v. samt Fremleje. Det indeholder visse steder stramning i forhold til lovbestemmelser.

1.4 Ved udlejning af sommerhuse til ferieformål skal udlejer sikre sig, at ordensreglementet er til rådighed for lejer, der ikke har adgang tilgrundlejekontrakten.

2. Formål

2.1. Formålet med reglementet er at sikre god ro og orden i området, således at dette kan opfylde sit formål med at være et rekreativt sommerhusområde.

3. Bevarelse af områdets natursærpræg

3.1. Der må ikke på området, der afgrænses af Chr. Christensensvej mod vest, Kollundsvej mod sydøst, Fjorddiget mod øst, Erikshåb og Halshusene mod nordøst fældes fyr- og løvtræer højere end 3 meter uden tilladelse fra udlejer. Den skovlignende beplantning er i sin tid anlagt af godset Hofmansgave og vedligeholdt af lejerne. Det ønskes, at den bevares også fremover.

3.2. Ved tvivl om disse træers sygdom, fare for nedstyrtning eller helt urimelig placering kontaktes Stiftelsen, som herefter tager stillinf til og foranstalter eventuel fældning.

3.3. Det er tilenhver tidStiftelsen Hofmansgave eller dennes repræsentant, som suverent afgør i hvilket omfang træerne skalbeskæres eller fældes.

3.4. Camping herunder opstilling af telte, campingvogn, autocamper, festtelt og lignende på den lejede grund eller et fællesareal, må kun finde sted i op til 3 døgn.

4. Grundenes vedligeholdelse

4.1. Den enkelte grundlejer skal sørge for, at vedkommendes grundareal henligger velordnet.

4.2. Det må beplantes, men det skal ske på en sådan måde, at naboer ikke unødigt generes deraf og dræn- og kloakledninger ikke lider skade derved. Der advares i den forbindelse mod beplantning med birk, poppel,pil, ask og elm, da disses rodnet kan gennemtrænge dræn- og kloakrør.

Det er den enkelte grundlejer, der har ansvaret hvis disse træsorter forvolder skade - uanset, at den nuværende lejer måske ikke har plantet de skadevoldende træer.

4.3. Ved plantning af træer, hække og opsætning af hegn, skal disse være i overensstemmende med lovbestemmelserne herfor og altid således, at afstand fra hegn til vejmidte er mindst 3 meter og ikke afvige fra "grundlinjen" i øvrigt på stedet.

4.4. Med undtagelse af bestemmelserne i pkt. 3.1 er det grundlejer selv, der har ansvaret ogpligten til at vedligeholde beplantning og hegn, herunder også fældning af generende beplantning. Dette uanset at beplantning er foretaget før grundlejens indtrædelse i lejemålet.

4.5. Ved hjørnegrunde må ikke ske beplantning, der hindre god oversigtsforhold.

4.6. Ligeså skal græsrabatten uden for grunden ud mod vejen og imellem vej og skråningssikring vedligeholdes, og på en måde så rabatterne kan anvendes som vigeplads, når biler o.l. skal passere hinanden.

4.7. Havemøbler  og lignende uden for det lejede grundareal skal være flytbare, og skal kunne benyttes af offentligheden.

4.8. Spil til ophaling af både m.m. skal være godkendt af kommunen, da det betragtes som en byggesag. Kopi af godkendelsen skal fremsendes til godskontoret.

Spil der ikke mere er i brug skal fjernes af ejeren.

5. Færdsel

5.1. Kørende færdsel i området skal overholde max.15 km/h og skal ske på de dertil anlagte veje, der vedligeholdes af Stiftelsen. Færdslen skal ske med særlig hensyn til gående, og med en fart så støv- og støjgener minimeres mest muligt.

5.2. De i området opsatte vejtavler skal selvfølgelig respekteres.

5.3. Parkering må ikke finde sted på vejene, men alene på grundene og de dertil indrettede P- pladser. Det bemærkes, at der ifølge lejekontrakten skal være plads til 2 biler på den lejede grund.

5.4. Gående færdsel kan tillige benytte de anlagte stier, der ikke må benyttes af cykler, knallerter eller motorcykler.

5.5 Gående eller kørende færdsel, der kan forvolde skade eller fare for skade på afgrøder o.l., er forbudt.

6. Støj

6.1 Enhver form for støjende adfærd på udendørs arealerskal så vidt muligt undgås. Anvendelse afhøjttalere udendørs må ikke finde sted. 

Af hensyn til dyr er fyrværkeri heller ikke tilladt i de lovbestemte tidsintervaller. 

6.2 Anvendelse af motoriserede haveredskaber o.l. må kun finde sted på tidspunkter, hvor det er til minimal gene for de omkringboende.

6.3 Det skal tilstræbes at holde ro i området fra kl. 23 aften til kl. 06 næste morgen på hverdage, fredag og lørdag aften fra kl. 01 til08 næste morgen.

7. Husdyr

7.1. Hunde skal på fællesarealer, veje, strand m.v. i sommerhusområdet føres i snor ifølge hundeloven.

Efterladenskaber på steder, hvor der færdes mennesker, skal straks fjernes.

7.2. Enhver bruger af området skal sørge for, at hunde, katte og andre husdyr ikke strejfer rundt udenfor den enkelte lejers grund.

8. Renovation..

8.1. Det er grundlejers ansvar at sørge for, at renovationsbeholder stedse har en størrelse, så perioders affald kan rummes i beholderen frem til tømning.

9. Kontrol og Overtrædelse.

9.1. En repræsentant fra Stiftelsen og Lejerforeningen afholder hvert år et eller flere vej- og grundsyn med efterfølgende referat.

9.2. Her aftales det årlige behovfor vejvedligeholdelse, drænrenovering m.v., der skal foretages af Stiftelsen.

9.3. Her kan konstateres forhold, som er i strid med lejekontrakten eller ordensreglementet.

9.4. Påståede overtrædelseraf ordensreglementet kan også af forurettede anmeldes til Stiftelsen og/eller Lejerforeningen.

9.5. Overtrædelse af dette reglement kan påtales både af Stiftelsen Hofmansgave og Lejerforeningen.

Ved 1. skriftlige påtale fra Stiftelsen Hofmansgave sendes kopi heraf til Lejerforeningen.

Der 2. skriftlige påtale fra Stiftelsen Hofmansgave fremsendes hvis forholdene fra 1. påtale ikke er efterkommet inden for den tildelte tidsfrist. Kopi heraf sendes til Lejerforeningen.

9.6. Såfremt forholdene fortsat ikke er bragt i orden, ved udløb af den tildelte tidsfrist i 2. påtale,kan Stiftelsen Hofmansgave skriftligt opsige lejemålet, med krav om at rydde grunden. Kopi af opsigelsen fremsendes til Lejerforeningen.

 

Dette reglement erden 01 marts 2022  aftalt mellem Stiftelsen Hofmansgave og Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby, som en del af samarbejdsaftalen.

 

 Originalen er underskrevet af begge parter

________________________________         ______________________________

For Stiftelsen Hofmansgave                    For Lejerforeningen Hofmansgave Sommerby

 

 

 

ordensreglement